วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสั่งใน มาโคร

คำสั่งใน มาโคร
===============================================================================
macro <macroname> [options] [-- parameter(s)]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runs macro <macroname>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวเลือก ตั้งค่า คำอธิบาย
-repeat n ทำมาโครซ้ำ n ครั้ง
-overrideAI (none) เป็นการควบคุม AI ของ Openkore
-macro_delay delay เป็นการควบคุม global macro_delay สำหรับมาโครที่กำกลังทำงานอยู่
-exclusive (none) ไม่อนุญาติให้ automacros ยกเลิกมาโครที่กำลังทำงานอยู่
-orphan method ใช้ method ในการจัดการorphaned macros

ตัว แปรในมาโครสามารถกำหนดได้หลังสัญญาลักษณ์ขีดสองขีด (--) ตัวแปรเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ใน ตัวแปร $.param1 to $.paramN

###############################################################################
ยกตัวอย่างเช่น:
###############################################################################
macro foo {
    log Parameter 1 is $.param1
    log Parameter 2 is $.param2
    }

เมื่อเรียกไปยังมาโคร foo
macro foo -- foo bar จะพิมพ์ข้อความว่า
[macro] Parameter 1 is foo
[macro] Parameter 2 is bar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro list
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลิสต์รายชื่อมาโครทั้งหมดที่มีอยู่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro stop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หยุดการทำงานของมาโครที่ทำอยู่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro pause
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็นคำสั่งสำหรับหยุดการทำงานของมาโครที่กำลังทำงานอยูชั่วคราว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro resume
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็นคำสั่งให้มาโครที่ถูกหยุดการทำงานชั่วคราวกลับมาทำงานใหม่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro set variable value
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็น การกำหนดค่า/การเปลี่ยนแปลง ของตัวแปร (variables) ให้เป็น ค่า (value)
หรือเป็นการลบ ตัวแปร (variable) ถ้่าไม่มีการกำหนดค่า (value)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro version
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งให้บอทพิมพ์เวอร์ชั่นของมาโคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro reset [<name(s)>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็นการตั้ง automacros ที่ run-once ทั้งหมดกลับมาใหม่หรือเฉพาะ automacro <name>(ที่กำหนดชื่อใน <name>)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro status
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็น คำสั่งที่ให้้แสดงว่า้มาโครกำลังทำงานอยู่หรือใหม่ ถ้ามาโครกำลังทำงานอยู่จะแสดงออกมาเป็นค่า delay ของคำสั่งต่อไป
บันทัดที่ทำอยู่ การจัดตั้ง overrideAI ไม่ว่าจะสิ้นสุดหรือยัง มาโครจะรีจิสเตอร์ไปเข้าแถวต่อใน AI

===============================================================================
การจัดการกับไฟล์ Configuration files
===============================================================================
1.control/macros.txt
ใส่ macros and automacros ในไฟล์ macros.txt
2.control/timeouts.txt
เพิ่มบันทัด macro_delay ตั้งค่าเป็นวินาทีที่ต้องการให้ปลั๊กอินหยุดระหว่างคำสั่งมาโคร

1.control/config.txt
ตัวแปร Variable การตั้งค่า Value คำอธิบาย
macro_nowarn 0/1 เปิด/ปิด คำเตือนเมื่อไม่ได้ใช้ call ใน automacro(s)
macro_orphans terminate/reregister/reregister_safe see orphaned macros section
macro_debug level(s) see debugging section
macro_file filename file containing the macros ("macros.txt" by default)
macro_allowDebug 0/1 ป็นการตรวจสอบกระบวนการจากข้อความ debug ของ openkore (default: 0)
คำเตือน ทำให้การทำงานของ ปลั๊กอินช้าลง

===============================================================================
ก่อนลงมือเขียนมาโคร
===============================================================================
โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดทั้งหมดก่อนใช้มาโคร
ถ้า ต้องการใช้คำสั่งของ openkore ในมาโครกรุณาอ่านใน console commands.
พึงจำไว้ว่า คำสั่งบางคำสั่งที่เกี่ยวช้องกับการจัดการแถวของ ai (ai queue)จะไม่สามารถใช้ได้
กรุณาอ่าน announcements อาจจะมีข้อมูลและตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้

===============================================================================
ภาษามาโคร (Macro syntax)
===============================================================================
macro foo {
    do this..
    and that..
    yattayatta..
    }

ตาม ทฤษฎีแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งที่พิมพ์ในคอนโซลมาใช้กับคำสั่งในมาโครได้เลย
มาโครปลั๊กอินสามารถสั่งบอทให้ทำได้หมดทุกอย่าง
ตั้งแต่ซื้อลูกธนูเงิน คุยกับ npc หรือการกระซิบไปยังผู้เล่นคนอื่นๆ แม้แต่คนที่ไม่มีเวลา (จะว่าขี้เกียจก็ไม่ว่ากัน)
ยังสามารถประยุกต์ใช้มาโครปลั๊กอินในการทำเควสลง amatsu ดันเจี้ยนได้ง่ายๆ เลย

===============================================================================
การใช้คำสั่ง do <command>
===============================================================================
เป็นการสั่งให้ openkore run <command>

###############################################################################
Example:
ยกตัวอย่างเช่น
###############################################################################
macro foo {
    do move 123 234 prontera
    do sit
    do c "hello world"
    }

===============================================================================
log <text>
===============================================================================
ส่งข้่อความใน <text> ไปยังคอนโซล

###############################################################################
Example:
ยกตัวอย่างเช่น
###############################################################################
macro foo {
    log This line logs a text to console.
    log All your base are belong to us!
    }

===============================================================================
pause [<n>]
===============================================================================
หยุดเป็นเวลา 1 หรือ <n> วินาที

###############################################################################
Example:
ยกตัวอย่างเช่น
###############################################################################
macro foo {
    log I'm here and...
    pause 10
    log now I'm here.
    }

===============================================================================
call <macroname> [<n>]
===============================================================================
เรียก ไปยังมาโครที่ตั้งชื่อไว้ใน <macroname>เป็นจำนวน [<n> ครั้ง]
เมื่อ <macroname> เสร็จสิ้นแล้วมาโครที่กำลังทำอยู่ก็จะทำงานต่อ

===============================================================================
release (<name> | all)
===============================================================================
เป็น การกลับมาที่ automacro ที่ถูกล๊อกการทำงานจากคำสั่ง ("run-once" หรือคำสั่ง "lock")
หรือเป็นการกลับมาที่ automacros ทั้งหมดเมื่อใช้คำสั่ง release all

===============================================================================
lock <name>
===============================================================================
เป็นการล๊อค automacro ที่ตั้งชื่อใน <name> และไม่ให้มีการเชคเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ใน automacro ด้วย

===============================================================================
stop
===============================================================================
หยุดการทำงานของมาโครทันที

===============================================================================
set <option> <value>
===============================================================================
ตั้งรูปแบบมาโคร:
* orphan method
* macro_delay timeout
* overrideAI [0|1]
* repeat times
* exclusive [0|1]
โปรดดูที่ส่วนของ automacro

===============================================================================
การกำหนดตัวแปร (variable) และการนำมาใช้
===============================================================================
ผู้ใช้สามารถที่จะกำหนดและทำงานกับตัวแปร ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเองได้
การตั้งค่าตัวแปรทำได้โดยใช้ $variable = value, และถ้าต้องการเรียกใช้ value ให้ใช้ $variable
การเพิ่มหรือลดตัวแปรสามารถทำได้โดยการใช้ $variable++ or $variable--
สำหรับการคำนวณให้ใช้ @eval

###############################################################################
ตัวอย่างการแยก item ตัวแรกออกจากลิสต์ที่ใช้ comma แยกลิสต์ออกจากกัน
###############################################################################
macro foo {
    $list = element one,element two,foo,bar,baz
    $var = [$list]
    log var contains $var (element one)
    log list contains $list (element two,foo,bar,baz)
    }

พึงระลึกไว้ว่า ชื่อของตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยพยัญชนะและต้องไม่มีอักขระอื่นๆ มาปะปน
ยกเว้นพยัญชนะและตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

###############################################################################
Example:
ยกตัวอย่างเช่น
###############################################################################
macro foo {
    $var1 = world
    $var2 = hello
    $var3 = $var2 $var1
    log next line will yell out "hello world . world . hello"
    do c $var3 . $var1 . $var2
    $var4 = 47
    log \$var4 is $var4
    $var4++
    log \$var4 is $var4
    $var4 = @eval ($var4 + 52)
    log \$var4 is $var4
    }

===============================================================================
ตัวแปรพิเศษ (Special variables)
===============================================================================
มีตัวแปรสุ่มพิเศษหลายๆ ตัวแปรที่เริ่มต้นด้วยจุด

* $.map - แผนที่ที่บอทอยู่ ("prontera")
* $.pos - พิกัดที่บอทอยู่ ("123 234")
* $.time - เวลาขณะนี้ ใช้เวลาของยูนิค(unix timestamp) ("1131116304")
* $.datetime - วันและเวลาขณะนี้ ("Fri Nov 4 15:59:36 2005")
* $.hp - hp ขณะนี้
* $.sp - sp ขณะนี้
* $.lvl - เบสเลเวลของตัวละครขณะนี้
* $.joblvl - จ๊อบเลเวลของตัวละครขณะนี้
* $.spirits - จำนวนลูกไฟ (spirit spheres) ขณะนี้
* $.zeny - จำนวนเงินขณะนี้
* $.status - สถานะในขณะนี้ ใช้คอมม่าแยกลิสต์ออกจากกัน
* $.lastLogMsg - ประโยคสุดท้ายใน console ที่ triggered เงื่อนไขของ automacro "consol"
* $.lastpub - ชื่อของผู้เล่นคนสุดท้ายที่เป็นคน triggered เงื่อนไขของautomacro "pubm"
* $.lastpubMsg - ข้อความที่ผุ้เล่นพิมพ์ข้อความสุดท้าย
* $.lastpm - ชื่อชองผู้เล่นที่กระซิบคนสุดท้ายแล้ว trigger เงื่อนไขของ automacro "pm"
* $.lastpmMsg - ข้อความที่ผู้เล่นที่กระซิบคนสุัดท้ายแ้ล้ว triggered เงื่อนไขของ automacro "pm"
* $.lastguild - ชื่อของผู้เล่นคนสุดท้ายที่ triggered เงื่อนไขของ automacro "guild"
* $.lastguildMsg - ประโยคที่ผู้เล่นคนสุดท้ายที่ triggered เงื่อนไขของ automacro "guild" เขียน
* $.lastparty - ชื่อของผู้เล่นคนสุดท้ายที่ triggered เงื่อนไขของ automacro "party"
* $.lastpartyMsg - ประโยคที่ผู้เล่นคนสุดท้ายที่เป็นคน triggered เงื่อนไขของ automacro "party"
* $.lastMonster - monster ตัวสุดท้ายที่ triggered เงื่อนไขของ automacro "monster"
* $.lastMonsterPos - พิกัดสุดท้ายของ monster ตัวสุดท้ายนั้น ("123 234 prontera")
* $.lastMatchN - อ้างอิงย้อนกลับไปที่ regexp ล่าสุดที่ตรงกัน
* $.paramN - คำสั่ง parameters (see commands)
* $.caller - ชื่อชอง automacro สุดท้ายที่ triggered การทำงานของมาโคร
* $.hooksaveN - ค่าหนึ่งของ hash key (เป็น argument ที่ถูกให้กับ hook)

===============================================================================
ตัวแปรชนิดวน ( Nested variables)
===============================================================================
ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวแปรแบบวน หรือแบบที่ไม่ตายตัวได้
###############################################################################
Example:
ยกตัวอย่างเช่น
###############################################################################
macro foo {
    $var = foo
    log \$var is "foo"
    ${$var} = bar
    log \$\$var is \$foo is "bar"
    }

===============================================================================
การจัดทำและการตั้งชื่อ (Flow control and labels)
===============================================================================
ใน โปรแกรมชั้นสูงจะมีโครงสร้างในลักษณะของ "if .. then", "while", "repeat", "for .. next", "do .. while"
และมี function เรียกตัวตั้งปกติว่า "if", "goto" and "while" จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมมาโครจึงนำมาใช้กับสามตัวดังกล่าว
เนื่องจากมาโครไม่มีหมายเลขบันทัด (ที่มองเห็น) กำกับ ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้ labels หรือตัวกำกับ คือโคลอนตามด้วยชื่อของเลเบล

###############################################################################
ตัวอย่างของการใช้โครงสร้าง a "while":
###############################################################################
macro foo {
    $i = 0
    log the next lines will loop 11 times (0 .. 10)
    while ($i <= 10) as exampleloop
    log loop $i
    $i++
    end exampleloop
    }

###############################################################################
Example:
###############################################################################
macro foo {
    $i = @random ("1", "2", "3")
    if ($i == 1) goto one
    if ($i == 2) goto two
    log i is three.
    goto end
   
    :one
    log i is one
    goto end

    :two
    log i is two

    :end
    }

===============================================================================
เงื่อนไข (condition):
===============================================================================
เงื่อนไข (Condition) ความหมาย (Meaning)
< น้อยกว่า
<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ
== เท่ากับ
>= มากกว่าหรือเท่ากบ
> มากกว่า
!= ไม่เท่ากับ
~ <ส่วนทางซ้าย> เป็นส่วนประกอบของ <ส่วนทางขวา (ใช้คอมมาแยกลิสต์ออกจากกัน)>

===============================================================================
keywords ที่สำคัญ
===============================================================================
@npc (<x> <y>)
ไปยังหมายเลข npc ที่อยู่ที่พิกัด <x>, <y> หรือ -1 ถ้าไม่พบ npc
@inventory (<item>)
ค้นหา <item> ในช่องเก็บชอง ผลที่ได้คือ ID ของ item หรือ -1 ถ้าไม่เจอ item นั้นๆ
@Inventory (<item>)
เช่นเดียวกันกับ @inventory แต่จะให้ค่า IDs ที่ตรงกันโดยใช้ คอมม่าอยากลิสต์ออกจากกัน หรือให้ค่า -1 ถ้าไม่มี item นั้นๆ
@cart (<item>)
ค้นหา <item> ในรถเข็น ผลที่ได้รับคือ ID ของ item ที่ต้องการหรือ -1 ถ้าไม่เจอ item ที่ต้องการ
@Cart (<item>)
เหมือนกันกับคำสั่ง @cart แต่ผลที่ได้รับคือ IDs ของ item ที่ต้องการ
โดยจะแยกลิสต์ออกจากกันด้วยคอมมา (,) ถ้าได้ -1 แสดงว่าไม่มี item ที่ต้องการ
@storage (<item>)
ค้นหา <item> ที่ต้องการในคาฟราเก็บของ ผลที่คือ ID ของ item นั้นหรือถ้าได้ -1 แสดงว่าหา item นั้นไม่เจอ
@Storage (<item>)
เหมือนกันกับคำสั่ง @storage แต่ผลที่ได้คือ IDs ที่ตรงกันทั้งหมด ออกจากกันด้วยคอมมา (,)
ถ้าได้ -1 แสดงว่าไม่มี item ที่ต้องการ
@player (<name>)
หาผู้เล่นที่ชื่อ <name> ผลที่ได้รับ ID ของผู้เล่น หรือถ้าได้ -1 แสดงว่าหาผู้เล่นดังกล่าวไม่เจอ
@vender (<name>)
หาร้านค้าที่ชื่อ <name> ผลที่ได้คือ ID ของร้านค้าถ้าได้ -1 แสดงว่าหาไม่พบ
@store (<name>)
ค้นหา item <name> ในคาฟราเก็บของ ผลที่คือ ID ของ item นั้นหรือถ้าได้ -1 แสดงว่าหา item นั้นไม่เจอ
@random ("<argument1>"[, "<argument2>"[, ...]])
สุ่ม argument 1,2,3 ที่ตั้งไว้ ผลที่ได้รับคือ argument อันใดอันหนึ่ง
@rand (<n>, <m>)
สุ่มตัวเลขหรหว่าง (และ รวมถึง) <n> และ <m>
@invamount (<item>)
แสดงจำนวนของ <item> ที่ต้องการ ในข่องเก็บของ
@cartamount (<item>)
แสดงจำนวนของ <item> ที่ต้องการในรถเข็น
@shopamount (<item>)
แสดงจำนวนของ <item> ที่ต้องการในร้าน
@storamount (<item>)
แสดงจำนวนของ <item> ที่ต้องการในช่องเก็บของ
@eval (<argument>)
คำนวณ <argument>
@arg ("<argument>", <n>)
แสดงลำดับที่ <n>th ของคำที่กำหนดใน <argument> ถ้าดัชนีของคำอยู่นอกเหนือจากนี้จะแสดงผลเป็น string เปล่า
@config (<variable>)
แสดงผลเป็นค่าของตัวแปร <variable> ที่กำหนดในไฟล์ config.txt

===============================================================================
"คำสั่งประเภทลูกโซ่" (Chaining commands)
===============================================================================
ผู้ ใช้สามารถที่จำทำงานโดยใช้คำสั่งเป็นชุดๆ ติดๆ กันโดยไม่ต้องรอ ai ของ openkore
หรือ macro delay ผู้ใช้เพียงแค่ใส่วงเล็บ[ ]ล้อมกลุ่มชุดคำสั่ง Template:ตัวอย่าง
บันทัดที่ 3 เริ่มการใช้คำสั่งประเทภลูกโซ่ (chaining mode) บันทัดนี้ไม่มี delay บันทัดที่ 4, 5 และ 6
จะทำงานโดยไม่มี delay เมื่อคำสั่งก่อนหน้้านั้นเสร็จสิ้น delay และไม่สามารถหยุดการทำงานได้จนกว่าจะเสร็จ
บันทัดที่ 7 หยุดการใช้คำสั่งแบบลูกโซ่ และบันทัดที่ 8 จะทำงานหลังจากมีการ delay เป็นวินาทีใน $macro_delay seconds

###############################################################################
ตัวอย่างมาโครแบบง่ายๆ เมื่อมีการเรียกผ่านมายังมาโคร "macro foo [times]" มาโครจะทำงานดังต่อไปนี้
###############################################################################
* เก็บค่าพิกัดที่อยู่ใสนขณะนี้ไว้ที่ตัวแปล "foobegin"
* เดินไปที่พิกัด 168 128 prt_in (ร้านขายอาวุธ)
* คุยกับ npc ที่ตำแหน่ง 172 130 (คนขายอาวุธ)
* พิมพ์ "store" สองครั้งเพื่อดูว่ามีอะไรขายบ้าง
* ซื้อลูกธนูเงิน 10,000 ดอก
* เดินไปที่ 280 198 prontera (ประตูทางทิศตะวันออกของเมืองพรอนเทรา)
* คุยกับคาฟรา
* คุยต่อ (talk cont) และ เลือกตอบคำถามข้อ 1(talk resp 1) เพื่อเปิดคาฟราเก็บของ
* เก็บลูกธนูเงินที่ซื้อทั้งหมดในคาฟราเก็บของเหลือไว้ 1000 ดอก และ
* เดินกลับไปยังพิกัดที่เคยอยู่ก่อนที่จะเริ่มต้นมาโครนี้

===============================================================================
ภาษาใน Automacro (Automacro syntax)
===============================================================================

###############################################################################
Example:
ยกตัวอย่างเช่น
###############################################################################
automacro foo {
    <condition> bar
    <condition> baz, yatta
    call macroname
    }
   
automacro mi {
    <condition> moo
    <condition> xyz
    call {
    do this
    do that
    }
    }

===============================================================================
Automacros คือ macros ที่จะเริ่มทำงานอัตโนมิัตเมื่อสถานะต่างๆ ที่ตั้งไว้ถูกต้องตามเงื่อนไข
===============================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
map <mapname>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อแผนที่ในปัจจุบันคือ <mapname>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
location [not] <mapname [<x1> <y1> [<x2> <y2>]] [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers when you are [not] at the specified location.
ถ้าไม่ได้กำหนดพิกัด <x1> <y1> หรือ <x2> <y2> จะ riggers เมื่อไม่ได้อยู่ใน <mapname>
ถ้า ไมไ่ด้กำหนดพิกัด <x2> <y2> จะ triggers เมื่อไม่ได้อยู่ในแผนที่ <mapname> ตำแหน่งพิกัด <x1>, <x2>
ถ้าทั้ง <x1> <y1> และ <x2> <y2> ถูกกำหนดจะทำงานเมื่ออยู่ใน <mapname> ระหว่าง <x1>, <y1> (มุมซ้ายบนสุด)
และ <x2>, <y2> (มุมขวา, เมื่อ <x1> < <x2> และ <y1> > <y2>
แยกโดย arguments โดยใช้ คอมมา (,) จะถือว่าเป็นเงื่อนไขแบบหรือ (OR conditions):
ถ้า มีหลายๆ บันทัดจะถือว่าเป็นการใช้เงื่อนไขแบบและ (AND conditions):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mapchange (<mapname>|any) [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อเปลี่ยนแผนที่ไปยัง <mapname>. แต่ถ้าใช้ any จะ trigger ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแผนที่
ถ้าใส่คอมมา(,) แยกกันให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรือ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hp <condition> <amount>[%]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ hp เท่ากับเงือนไขที่กำหนดใน <condition> <amount>เป็นแบบค่า hp โดยตรง (absolute value)
หรือ <condition> <amount> ค่าเป็นเปอร์เซนต์
ถ้ามีหลายๆ บันทัดจะถือว่าเป็นการใช้เงื่อนไขแบบและ (AND conditions)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sp <condition> <amount>[%]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ sp เท่ากับเงื่อนไขที่กำหนดใน <condition> <amount> เป็นแบบค่า sp โดยตรง(absolute value)
หรือ <condition> <amount> ค่าเป็นเปอร์เซนต์ (relative value).
ถ้ามีหลายๆ บันทัดจะถือว่าเป็นการใช้เงื่อนไขแบบและ (AND conditions)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spirit <condition> <amount>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อลูกพลัง (spirits) เท่ากับเงื่อนไขที่กำหนดใน <condition> <amount>
ถ้ามีหลายๆ บันทัดจะถือว่าเป็นการใช้เงื่อนไขแบบและ (AND conditions)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
weight <condition> <amount>[%]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อน้ำหนัก อยู่ใน condition ปริมาณที่ต้องการ
โดยปริมาณ จะต้องใส่เลขจำนวนเต็ม และเป็น เปอร์เซนต์ หรือว่าเป็นจำนวนจริงๆ (relative value)
แต่ถ้าเขียนหลายๆ บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cartweight <condition> <amount>[%]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อน้ำหนักรถเข็นอยู่ใน <condition> ปริมาณที่ต้องการ
โดยปริมาณ จะต้องใส่เลขจำนวนเต็ม และเป็น เปอร์เซนต์ หรือว่าเป็นจำนวนจริงๆ (relative value)
แต่ถ้าเขียนหลายๆ บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zeny <condition> <amount>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อจำนวนเงิน condition ปริมาณที่ต้องการ
ถ้าเขียนหลายๆ บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND
คำสั่งนี้มักใช้เมื่อมีการ deal ขายของ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
soldout <condition> <slots>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ items ในร้านขาย ไป condition เท่าไหร่
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
status [not] <status> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะ <status>
ถ้าใส่ Comma (,) แยกให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง )
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inventory "<item>" <condition> <amount> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ มี item ใน inventory จำนวน เท่าไร
ถ้าใส่ Comma (,) แยกให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง )
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
storage "<item>" <condition> <amount> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อใน storage (คาฟรา) มี itemsจำนวนเท่าไร
ถ้าใส่ Comma (,) แยกให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง )
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cart "<item>" <condition> <amount> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ item ใน cart มีจำนวนเท่าไร
ถ้าใส่ Comma (,) แยกให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง )
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
shop "<item>" <condition> <amount> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ item ในร้านมีจำนวนเท่าไร
ถ้าใส่ Comma (,) แยกให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง )
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
base <condition> <level>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อเลเวลตัวละครมีเลเวล เท่ากับ <condition> ที่ตั้งไว้
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
job <condition> <level>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อจ๊อบเลเวลของจตัวละครเทากับ <condition> ที่ตั้งไว้
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้คำสั่ง AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
class <job>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ อาชีพเป็นไปตามที่ตั้งไว้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spell <spell> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อมีการร่ายเวทย์ ที่ตั้งไว้ใน <spell> ไปยังตัวเราหรือไปยังในบริเวณที่เราอยู่
ถ้าใส่ Comma (,)แยกลิสต์จากกันให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
monster <monstername> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อมี monster ที่เราตั้งไว้ใน <monstername> อยู่ใกล้ๆ
เมื่อ trigger แล้วจะมีการ set ค่าตัวแปล $.lastMonster และ $.lastMonsterPos
ถ้าใส่ Comma (,) แยกลิสต์ออกจากันให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง )
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้เงื่อนไข AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
notMonster <monstername> [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ monster ที่เราไม่ได้ตั้งไว้ในลิสต์ปรากฎขึ้น
ถ้าใส่ Comma (,) แยกลิสต์ออกจากกันให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aggressives <condition><number>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อจำนวน <number> monster
ถ้าใส่ Comma (,) แยกลิสต์ออกจากันให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
player "<playername>" [, <distance> ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อผู้เล่นชื่อที่ใส่ใน <playername> อยู่ในหน้าจอหรือในระยะห่างไม่เกิน<distance>บล๊อค
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่าใช้เงื่อนไข AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
equipped [<slot>] (<item>|none) [, ...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อสวมใส่ <item> หรือไม่ได้สวมใส่ item [ในช่อง <slot>]
Slots are ศรีษะส่วนบน, ศรีษะส่วนกลาง, ศรีษะส่วนล่าง, มือซ้าย, มือขวา, เสื้อ, เกราะ, รองเท้า,
เครื่องสวมใส่มือซ้าย, เครื่องสวมใส่มือขว และลูกธนู
ถ้าใส่ Comma (,) แยกลิสต์ออกจากันให้ถือว่าเป็นการเชคสภาพแบบ OR
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้เงื่อนไขแบบ AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var <variable> (unset|<[[Macroplugin#Conditions|condition]]> <value>)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อตัวแปร <variable> ถูก unset หรือว่าถูกต้องตาม<[[Macro plugin#เงื่อนไข|condition]]> <value>
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้เงื่อนไขแบบ AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
varvar <nested variable> (unset|<[[Macroplugin#Conditions|condition]]> <value>)
triggers เมื่อตัวแปรแบบวน <nested variable> ถูก unset หรือถูกต้องตาม <condition> <value>
บันทัดเรียงกันจะให้ถือเสมือนว่า ใช้เงื่อนไขแบบ AND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
console ("<text>"|/<[http://www.regular-expressions.info/ regexp]>/[i])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อได้รับข้อความ <text>ผ่านทางหน้าต่าง consol หรือข้อความถูกต้องตามเงื่อนไข <regexp>
ตัวเลือก i หมายถึงอักษรภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ
ใน [http://www.regular-expressions.info/regexp] ชุดคำสั่ง $.lastLogMsg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pm ("<text>"|/<[http://www.regular-expressions.info/regexp]>/[i]) [, <player>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อได้รับกระซิบข้อความ <text>[จากผู้เล่น <player>] หรือข้อความที่ได้รับถูกต้องตามเงื่อนไข<regexp>
ตัวเลือก i หมายถึงอักษรภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
ใน[http://www.regular-expressions.info/regexp] ชุดคำสั่ง $.lastpm และ$.lastpmMsg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pubm ("<text>"|/<[http://www.regular-expressions.info/ regexp]>/[i]) [, <distance>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อได้รับข้อความ <text>[ภายในระยะ <distance>] หรือข้อความถูกต้องตามเงื่อนไข <regexp>
ตัวเลือก i หมายความว่าจีงอักษรภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
ใน [http://www.regular-expressions.info/regexp] ชุดคำสั่ง [[Macroplugin#$.lastpub|$.lastpub]]
และ [[Macroplugin#$.laspubMsg|$.lastpubMsg]]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
party ("<text>"|/<[http://www.regular-expressions.info/ regexp]>/[i])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อได้รับข้อความ <text> จากปาร์ตี้หรือข้อความถูกต้องตามเงื่อนไข <regexp>
ตัวเลือก i หมายความว่า จีงอักษรภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
ใน [http://www.regular-expressions.info/regexp]
ชุดคำสั่ง [[Macroplugin#$.lastparty|$.lastparty]] และ [[Macroplugin#$.lastpartyMsg|$.lastpartyMsg]]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
guild ("<text>"|/<[http://www.regular-expressions.info/ regexp]>/[i])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อไดัรับข้อความ <text> จากกิลด์หรือข้อความที่ได้รับถูกต้องตามเงื่อนไข <regexp>
ตัวเลือก i หมายความว่า จีงอักษรภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
ใน [http://www.regular-expressions.info/regexp] Sets $.lastguild และ$.lastguildMsg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hook <hookname>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triggers เมื่อ openkore เรียกไปยัง<hookname>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
saveN <hash key>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ใช้ด้วยกันกับคำสั่ง hook) จัดเก็บค่าของ <hash key> ในตัวแปรหนึ่ง [[Macroplugin#$.hooksaveN|.hooksave1]] ไปยัง .hooksaveN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
run-once (0|1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อตั้งค่าให้เป็น 1 automacro จะไม่ทำงานหลังจากถูก triggered
ใช้คำสั่งมาโคร[[Macroplugin#release_macro|release]] ในการที่จะให้ automacro ทำงานอีกที

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
overrideAI (0|1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อตั้งค่าเป็น 1 มาโครจะไม่สนใจ AI ของ openkore ซึ่งหมายความว่ามาโครจะไม่หยุดในระหว่างที่บอทเดิน "move"
หรือตาย "status dead"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
delay <n>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เว้นระยะเป็นเวลา<n>วินาทีก่อนที่จะเรียกมาโครที่เกี่ยวข้อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
timeout <n>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เว้นระยะอย่างน้อย <n>วินาทีก่อนที่ automacro จะทำงานอีกที

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
macro_delay <n>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็นการทับต้วแปรรวม the global macro_delay

===============================================================================
ตั้งค่าสำหรับเรียกมาโคร
===============================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
priority <num>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เลือกว่าจะต้องเชค automacros ตัวไหนก่อน ยิ่งค่า <num> น้อยเท่าไร automacro จะถูกเชคเร็วขึ้นแต่
ถ้าไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกไว้ ถือว่า ค่าอยู่ที่ 0 (ศูนย์:จะถูกเชคก่อน)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
exclusive (0|1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automacros ที่มีชุดพิเศษ exclusive และ automacros ตัวอื่นจะมาหยุดการทำงานไม่ได้
เช่นเดียวกับมาโคร 1.3.0 ปกติแล้ว automacro สามารถหยุดการทำงานของมาโครได้ ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ถูกหยุดก็อาจ
จะตั้งตัวเลือกนี้ หรือโดยการใฃ้คำสั่งตัวเลือกใน -exclusive

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
set <variable> <value>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตั้งค่าตัวแปร<variable> ให้เป็นค่า <value> ผู้ใช้สามารถทำลายๆ ชุด
set หลายๆ บันทัดต่อ 1 automacro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
call <name>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียกมาโคร macro ชื่อ <name> เมื่อ automacro ถูก triggered.

call {
    <instructions>
    }

เรียกไปยัง<instructions> เมื่อ automacros ถูก triggered

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
orphan <method>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดตั้งวิธีการจัดการกับ orphaned

###############################################################################
ตัวอย่างการใช้ Automacro
###############################################################################
automacro checkshop {
    location prontera
    soldout >= 3
    delay 60   
    call reopenshop
    }

macro reopenshop {
    do closeshop
    }

มาโคร นี้ถูก triggered เมื่อเปิดร้านในเมืองพรอนเทราและมี items ขายไปแล้วสามชิ้นหรือมากกว่า
เมื่อ triggered แล้วจะรอ 1 นาทีแล้วเรียกไปยังมาโครชื่อ "reopenshop" เพื่อปิดร้าน
ถ้าผู้ใช้เปิดร้านอยู่ shopAuto_open or autoshop
ตั้งค่าเป็น 1, จะเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งหลังจากระยะเวลานึง

มาโครเดินตามกัน

Macro for SLAVE

################################
######FIND MASTER###############
################################
#find master
automacro findMaster {
timeout 3
console /^I lost my master/
call {
$master = @config (followTarget)
do pm "$master" x $.map $.pos
}
}
automacro findMaster2 {
timeout 3
console /^Calculating route to find master/
call {
$master = @config (followTarget)
do pm "$master" x $.map $.pos
}
}
#goto master
automacro gotoMaster {
pm /x (.*) (.*) (.*)/
call {
$pm = $.lastpm
if ($pm != $master) stop
do move $.lastMatch1 $.lastMatch2 $.lastMatch3
}
}
#when master is found
automacro foundMaster {
console /^Found my master!/
call {
do pm "$master" clear
}
}


Macro for MASTER
#######################################
########FIND SLAVE#####################
#######################################
#slave is lost
automacro findSlave {
pm /x (.*) (.*) (.*)/
call {
$slavemap = $.lastMatch1
$slavemapx = $.lastMatch2
$slavemapy = $.lastMatch3
$mymap = $.map
if ($slavemap == $mymap) goto findslave
do pm "$.lastpm" x $.map $.pos
stop
:findslave
do pm "$.lastpm" x $.map $.pos
do move $slavemap $slavemapx $slavemapy
}
}
#when slave is found
automacro clear {
pm /clear/
call {
do eval AI::clear("move", "route");
}
}

สั่งด้วยอิโมautomacro Emo {
console /\[dist=(.*)\] (.*) \((\d+)\): (\*Good Game\s\d\*|fcp)$/
exclusive 1
call {
$distance = $.lastMatch1
$namaPlayer = $.lastMatch2
$playerID = $.lastMatch3
$playerguild = @eval (exists $::players{$::playersID[$playerID]}->{guild} ? $::players{$::playersID[$playerID]}->{guild}{name} : 'null')
#Guild Name
$guild = SpgFallenEmpire
$guild1 = O
$guild2 =
$guild3 =
if ($playerguild == $guild) goto oke
if ($playerguild == $guild1) goto oke
if ($playerguild == $guild2) goto oke
if ($playerguild == $guild3) goto oke
goto lain
:oke
do sp 479 $playerID 5
pause 1
goto end
:lain
do e omg
do c Who You
:end
}

macro Slot Tights

automacro move {
location payon
location not payon 140 149
run-once 1
exclusive 1
inventory " Elunium " >= 1
inventory "Tights" >= 1
Zeny >= 400000
call {
do move 140 149
pause 2
release all
}

automacro Slot {
location payon 140 149
run-once 1
exclusive 1
inventory " Elunium " >= 1
inventory "Tights" >= 1
Zeny >= 400000
call {
do talk payon 141 150
pause 2
release all
 }

automacro Add1 {
location payon
inventory "Tights [1]" > 1
run-once 1
call {
do cart add Tights [1]
 }
}

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Npc

################################
# Alberta Island
################################
alb2trea 39 50 กะลาสี
alb2trea 59 69 Kafra Staff
alb2trea 87 65 Tool Dealer

################################
# Alberta
################################
alberta 113 60 Kafra Staff
alberta 125 72 Cash Dealer
alberta 148 60 Cool Event Corp employe
alberta 189 151 กะลาสี
alberta 190 173 Phelix
alberta 195 151 Paul
alberta 196 146 Crusader#megin2
alberta 23 238 ไกด์นำทาง
alberta 231 87 Trader#07valen
alberta 232 106 Gusangs
alberta 245 45 Kunyang#0
alberta 245 69 ผู้แนะนำเมือง Kunroon#0
alberta 245 93 กัปตันเรือ#0
alberta 247 122 กะลาสี
alberta 247 42 จัน#0
alberta 248 89 ปราชญ์แห่ง Turtle isla
alberta 248 93 บันทึกการเดินทาง
alberta 26 229 Kafra Staff
alberta 26 243 Shocola Vasinio#07valen
alberta 28 229 Kafra Staff
alberta 30 240 Mailbox
alberta 30 65 Akagi
alberta 33 141 Gipsy Hairdresser
alberta 35 241 Sign
alberta 43 49 Poor-looking Merchant
alberta 53 39 Merchant
alberta 58 80 Merchant
alberta 58 82 Comodo Festival Guide#c
alberta 60 219 Ice Cream Babe
alberta 61 82 Notice Board#cf_alb
alberta 62 156 Phina
alberta 83 96 Naeko
alberta 90 60 Mailbox

################################
# Inside Alberta
################################
alberta_in 114 178 Peculiar-looking Stewar
alberta_in 13 71 Kahlamanlith
alberta_in 154 171 Maid#s10
alberta_in 16 28 ปู่นักปรุงยา
alberta_in 173 76 Monster Tamer
alberta_in 175 97 Weapon Dealer
alberta_in 182 97 Tool Dealer
alberta_in 21 63 Xenophon
alberta_in 28 29 Merchant Guildsman
alberta_in 28 58 Fredrik
alberta_in 31 65 Repairman
alberta_in 53 43 Merchant
alberta_in 55 142 Stylist
alberta_in 70 51 Guarnien

################################
# Alchemist Realm
################################
alde_alche 101 184 จ้าวแห่ง Alchemist
alde_alche 13 15 นักวิจัย
alde_alche 145 19 หัวหน้านักวิจัย
alde_alche 169 162 Alchemist#s
alde_alche 175 107 Alchemist จอมจู้จี้
alde_alche 24 188 คนขายของ
alde_alche 27 185 สมาชิก Alchemist Guild
alde_alche 38 184 Material Seller#alche
alde_alche 79 19 นักทดลองผู้เชี่ยวชาญ
alde_alche 88 180 Morseland#Masked Alarm

################################
# Clock Tower B3f
################################
alde_dun03 264 16 Gatekeeper#Child

################################
# Luina the satellite of Al De Baran
################################
alde_gld 138 83 Nuernberg
alde_gld 146 82 Nuernberg
alde_gld 178 180 Sign#TBT
alde_gld 239 239 Wurzburg
alde_gld 239 246 Wurzburg
alde_gld 265 87 Rothenburg
alde_gld 265 93 Rothenburg
alde_gld 45 87 Neuschwanstein
alde_gld 51 87 Neuschwanstein
alde_gld 61 79 Neuschwanstein
alde_gld 61 87 Neuschwanstein
alde_gld 99 244 Hohenschwangau
alde_gld 99 251 Hohenschwangau

################################
# Inside Al De Baran
################################
aldeba_in 94 56 Tool Dealer

################################
# Al De Baran
################################
aldebaran 113 70 Metalworker Manster
aldebaran 117 181 Phracon Young Man
aldebaran 121 231 Alchemy Guy
aldebaran 128 97 Rothenburg
aldebaran 131 97 Wurzburg
aldebaran 134 97 Nuernberg
aldebaran 135 117 Cash Dealer
aldebaran 135 119 Suhnbi
aldebaran 135 122 Mailbox
aldebaran 136 133 Bulletin Board#clocktow
aldebaran 136 135 Smile Helper
aldebaran 138 102 Cool Event Voting Staff
aldebaran 139 63 ทหาร
aldebaran 143 119 Kafra Staff
aldebaran 143 136 Bell Keeper A
aldebaran 145 102 Kafra Voting Staff#alde
aldebaran 146 106 Bulletin Board#alde
aldebaran 146 116 Pcbangbuff
aldebaran 146 124 สาวชาวบ้าน
aldebaran 149 97 Hohenschwangau
aldebaran 152 63 Merchant#alde
aldebaran 152 97 Neuschwanstein
aldebaran 165 107 Chef Assistant
aldebaran 168 168 Link Santa
aldebaran 46 129 Canal Young Man
aldebaran 60 70 Lady
aldebaran 67 154 Young Mountaineer
aldebaran 81 61 Clam-picking Girl
aldebaran 90 170 Slots Young Man
aldebaran 143 119 Tool Deler         

################################
# Luina Guild
################################
aldeg_cas01 203 150 Neuschwanstein
aldeg_cas01 210 150 Neuschwanstein
aldeg_cas01 218 170 Kafra
aldeg_cas01 218 175 Alfredo
aldeg_cas01 30 246 Neuschwanstein
aldeg_cas01 30 248 Neuschwanstein
aldeg_cas01 37 246 Neuschwanstein
aldeg_cas01 37 248 Neuschwanstein
aldeg_cas01 62 64 Neuschwanstein
aldeg_cas01 62 75 Neuschwanstein
aldeg_cas01 66 64 Neuschwanstein
aldeg_cas01 66 75 Neuschwanstein
aldeg_cas01 70 64 Neuschwanstein
aldeg_cas01 70 75 Neuschwanstein
aldeg_cas01 74 64 Neuschwanstein
aldeg_cas01 74 75 Neuschwanstein
aldeg_cas01 95 80 Neuschwanstein
aldeg_cas02 183 140 Hohenschwangau
aldeg_cas02 212 152 Hohenschwangau
aldeg_cas02 32 213 Hohenschwangau
aldeg_cas02 57 213 Hohenschwangau
aldeg_cas02 63 41 Hohenschwangau
aldeg_cas02 67 30 Hohenschwangau
aldeg_cas02 73 53 Hohenschwangau
aldeg_cas02 78 74 Chenchenlie
aldeg_cas02 82 71 Hohenschwangau
aldeg_cas02 84 74 Kafra Staff
aldeg_cas03 181 179 Nuernberg
aldeg_cas03 199 169 Nuernberg
aldeg_cas03 208 145 Nuernberg
aldeg_cas03 75 102 Nuernberg
aldeg_cas03 77 115 Nuernberg
aldeg_cas03 77 215 Nuernberg
aldeg_cas03 91 69 Nuernberg
aldeg_cas03 96 62 Nuernberg
aldeg_cas04 164 90 Wurzburg
aldeg_cas04 167 61 Wurzburg
aldeg_cas04 169 15 Wurzburg
aldeg_cas04 169 22 Wurzburg
aldeg_cas04 186 42 Wurzburg
aldeg_cas04 30 69 Wurzburg
aldeg_cas05 10 218 Rothenburg
aldeg_cas05 10 225 Rothenburg
aldeg_cas05 154 51 Rothenburg
aldeg_cas05 170 85 Rothenburg
aldeg_cas05 187 59 Rothenburg
aldeg_cas05 22 211 Rothenburg
aldeg_cas05 31 190 Kafra Staff
aldeg_cas05 65 205 Rothenburg

################################
# Tatami Maze
################################
ama_dun01 229 7 ทหาร#11

################################
# Inside Himezi Castle
################################
ama_in01 24 29 Tool Deler
ama_in02 115 177 ทหาร#10
ama_in02 203 156 ทหาร#8
ama_in02 207 40 ทหารยาม#3
ama_in02 207 49 ทหารยาม#4
ama_in02 42 34 ทหาร#7
ama_in02 61 27 Alchemist

################################
# Amatsu, the Land of Destiny
################################
amatsu 102 146 Mailbox
amatsu 102 149 Kafra Staff
amatsu 112 164 ทหารยาม#1
amatsu 119 164 ทหารยาม#2
amatsu 164 174 ทหารยาม#5
amatsu 171 174 ทหารยาม#6
amatsu 179 107 John
amatsu 185 115 Druken Man
amatsu 189 166 Kouji
amatsu 194 79 กัปตันเรือ#1
amatsu 205 163 Mimi
amatsu 206 150 Chef Assistant
amatsu 207 89 ไกด์ Amatsu

################################
# Auction House
################################
auction_01 177 68 Auction Broker#moc4
auction_01 177 75 Auction Broker#moc3
auction_01 182 68 Auction Broker#moc1
auction_01 182 75 Auction Broker#moc2

################################
# ซากโบราณสถาน
################################
ayo_dun01 147 274 #hun_thai_4
ayo_dun01 156 148 #hint01
ayo_dun01 16 188 #hun_thai_6
ayo_dun01 17 257 NO_NAME4
ayo_dun01 198 164 #hun_thai_1
ayo_dun01 24 283 #2_dun_in
ayo_dun01 244 256 NO_NAME3
ayo_dun01 25 25 #th_dun1_4
ayo_dun01 25 271 #th_dun1_12
ayo_dun01 255 62 NO_NAME1
ayo_dun01 259 42 #hint02
ayo_dun01 259 44 #hint02_2
ayo_dun01 259 46 #hint02_3
ayo_dun01 26 27 #th_dun1_1
ayo_dun01 26 273 #th_dun1_9
ayo_dun01 268 214 #hun_thai_3
ayo_dun01 27 25 #th_dun1_3
ayo_dun01 27 271 #th_dun1_11
ayo_dun01 271 271 #th_dun1_8
ayo_dun01 272 26 #th_dun1_1
ayo_dun01 272 27 #th_dun1_1
ayo_dun01 272 273 #th_dun1_5
ayo_dun01 273 26 #th_dun1_1
ayo_dun01 273 27 #th_dun1_1
ayo_dun01 273 271 #th_dun1_7
ayo_dun01 274 273 #th_dun1_6
ayo_dun01 28 27 #th_dun1_2
ayo_dun01 28 273 #th_dun1_10
ayo_dun01 74 142 NO_NAME2
ayo_dun01 87 16 #hun_thai_2
ayo_dun01 99 118 #hun_thai_5

################################
# ท้องทุ่งแห่งอโยธยา
################################
ayo_fild01 129 197 ปู่เรียม#thai1
ayo_fild02 25 154 เอก#thai

################################
# ภายในอโยธยา
################################
ayo_in01 18 182 Tool Dealer
ayo_in01 181 193 หมอผี#thai

################################
# อโยธยา
################################
ayothaya 143 102 ชายแก่#ayothaya
ayothaya 152 68 จัน#1
ayothaya 153 86 ทองพูน#ayo
ayothaya 171 152 หญิงสาว#Lalitha
ayothaya 189 120 ชายหนุ่ม#Thang
ayothaya 193 171 ชายชรา#ถาน
ayothaya 197 189 เด็กชาย#1ayothaya
ayothaya 203 169 หน่อย
ayothaya 203 178 Chef Assistant
ayothaya 205 169 Mailbox
ayothaya 212 169 พนักงานคาฟร้า
ayothaya 214 142 ชายหนุ่ม#5ayothaya
ayothaya 58 142 สุนทรภู่
ayothaya 83 132 ดุสิต#thai

################################
# Mao, the East Cave
################################
beach_dun3 30 220 Mage ฝึกหัด

################################
# Clock Tower 3f
################################
c_tower3 10 249 Gatekeeper#Riku

################################
# Beacon Island, Pharos
################################
cmd_fild07 136 134 Kafra Staff

################################
# Beach town,Comodo
################################
comodo 170 137 Raede
comodo 171 137 Heis
comodo 180 153 Snowtora#1
comodo 187 153 Mrs. Hula
comodo 193 151 Bor Roben#1
comodo 195 150 Kafra Staff
comodo 200 150 Mailbox
comodo 204 148 Devellin
comodo 204 172 Chanel#qsk_dan01
comodo 210 148 Bulletin Board#comodo
comodo 210 154 Suspicious Guy
comodo 211 155 นักร้องร่อนเร่
comodo 219 158 Kachua
comodo 225 164 Chef Assistant
comodo 228 159 สาว Hair Band
comodo 322 178 ผู้แนะนำแห่ง comodo

################################
# Inside Einbroch
################################
ein_in01 106 27 One Hand Weapon Dealer
ein_in01 109 27 Two Hand Weapon Dealer
ein_in01 119 26 Weapon Dealer
ein_in01 15 87 Tirehaus
ein_in01 16 36 Morriphen
ein_in01 18 28 เจ้าหน้าที่ Blacksmith
ein_in01 18 82 Matestein
ein_in01 189 15 Tool Dealer
ein_in01 201 27 Guild Staff#alberta
ein_in01 206 224 Hotel Employee
ein_in01 21 147 Megass
ein_in01 227 279 #door_ein
ein_in01 231 163 Sick Old Man#ein
ein_in01 231 170 #kenka
ein_in01 24 41 เจ้าหน้าที่ Blacksmith
ein_in01 24 87 Manthasman
ein_in01 261 241 Elle Cherno
ein_in01 31 138 Calla
ein_in01 31 151 Satra
ein_in01 31 217 Cendadt
ein_in01 32 133 Maid#ein
ein_in01 36 204 Rombell
ein_in01 38 29 Paul Spanner
ein_in01 46 197 Conveyor #inspection4
ein_in01 49 202 Dorf
ein_in01 68 209 Khashurantze
ein_in01 84 218 Tsuen
ein_in01 85 208 Ei'felle#repay01

################################
# Einbech, the mining village
################################
einbech 105 218 Gushenmu
einbech 149 154 Mjunia
einbech 176 125 Ellhenje
einbech 180 136 Bulletin Board#einbech4
einbech 181 127 Bulletin Board#einbech0
einbech 181 132 Kafra Staff#ein3
einbech 182 124 Mailbox
einbech 197 139 Young Man#air
einbech 39 215 Train Station Staff#ein
einbech 48 214 Guide
einbech 53 94 Tree#ein-4
einbech 57 210 Young Man#ein_main
einbech 67 37 Guide
einbech 70 222 Metelle
einbech 77 105 Bulletin Board#einbech0
einbech 90 214 Bulletin Board#einbech2
einbech 93 139 Raust
einbech 97 167 Cavitar

################################
# Einbroch, the city of steel
################################
einbroch 101 106 Bulletin Board#einbroch
einbroch 104 202 Bulletin Board#einbroch
einbroch 132 76 Bulletin Board#einbroch
einbroch 132 84 Liotzburg
einbroch 138 66 Flu Mask Dealer#ein
einbroch 143 109 Khetine
einbroch 152 46 Bulletin Board#einbroch
einbroch 155 43 Guide
einbroch 162 256 Bulletin Board#einbroch
einbroch 162 317 Guide
einbroch 173 229 Oberu
einbroch 175 196 Morei
einbroch 176 172 Khemko
einbroch 183 174 Bulletin Board#einbroch
einbroch 184 194 Suspicious Man
einbroch 188 72 Keneshiotz
einbroch 208 208 Kesunboss
einbroch 215 180 Uwe Kleine
einbroch 218 198 Mark
einbroch 220 208 Bulletin Board#einbroch
einbroch 224 207 Chef Assistant
einbroch 228 121 Little Toby#ein-1
einbroch 229 149 Sleik
einbroch 231 215 Mailbox
einbroch 232 255 Khowropher
einbroch 232 272 Train Station Staff#ein
einbroch 235 141 Bulletin Board#einbroch
einbroch 236 191 Young Man#ein
einbroch 242 205 Kafra Staff#ein2
einbroch 244 255 Bulletin Board
einbroch 250 211 Einbroch Servant
einbroch 252 301 Train Station Staff#ein
einbroch 253 203 Bulletin Board
einbroch 259 326 Passenger#ein_1
einbroch 294 312 Centzu
einbroch 40 116 Airship Engineer#ein-1
einbroch 51 46 Laboratory Soldier#ein-
einbroch 51 56 Laboratory Soldier#ein-
einbroch 55 52 Laboratory Soldier
einbroch 59 203 Kafra Staff#ein1
einbroch 68 206 Bulletin Board
einbroch 72 202 Guide#ein
einbroch 77 202 Mailbox
einbroch 82 199 Paddler#ein
einbroch 90 84 Bulletin Board#einbroch
einbroch 94 267 Airship Staff#ein01

################################
# Geffen Dungeon
################################
gef_dun01 203 48 #lowentrace1
gef_dun01 89 192 #lowentrace

################################
# Geffen Field
################################
gef_fild10 69 340 Bulletin Board#orcdunge
gef_fild10 73 340 Kafra Staff

################################
# Britoniah
################################
gef_fild13 144 235 Yssnelf
gef_fild13 144 244 Yssnelf
gef_fild13 148 51 Leprion
gef_fild13 155 54 Leprion
gef_fild13 190 283 Bergel
gef_fild13 199 274 Bergel
gef_fild13 202 31 Bulletin Board#orcvilla
gef_fild13 211 71 Leprion
gef_fild13 212 79 Leprion
gef_fild13 252 51 Melcedez
gef_fild13 29 206 Bulletin Board#kobold1
gef_fild13 290 243 Jyolbriger
gef_fild13 297 242 Soldier#277
gef_fild13 302 87 Melcedez
gef_fild13 303 243 Jyolbriger
gef_fild13 312 243 Jyolbriger
gef_fild13 313 83 Melcedez
gef_fild13 73 295 Yssnelf

################################
# Geffen Tower
################################
gef_tower 102 24 Dismal Wizard
gef_tower 107 36 สุนัขสีขาว
gef_tower 111 37 Magic Guildsman
gef_tower 115 36 Nyao
gef_tower 116 37 Enoz
gef_tower 118 36 Annoyed Man
gef_tower 55 142 Bulletin Board#gefdun

################################
# Geffen
################################
geffen 109 123 Leprion
geffen 109 66 Suhnbi
geffen 110 117 Ford#11
geffen 110 200 Sage Welshyun
geffen 111 48 ผู้หญิง
geffen 111 66 Cash Dealer
geffen 112 129 Jyolbriger
geffen 115 67 Mailbox
geffen 117 37 Cool Event Voting Staff
geffen 118 62 ไกด์นำทาง
geffen 119 107 Smile Helper
geffen 119 48 Fountain#s
geffen 120 62 Kafra Staff
geffen 122 37 Kafra Voting Staff#geff
geffen 122 77 Niel#yagu
geffen 123 109 Academy Staff#dan_04
geffen 124 65 Bulletin Board#geffen
geffen 126 64 Pcbangbuff
geffen 131 123 Melcedez
geffen 132 38 Bard#2
geffen 151 44 ชายหนุ่ม
geffen 156 190 ชายหนุ่ม
geffen 168 175 Sign
geffen 173 88 Merchant#geff
geffen 178 72 Aki
geffen 181 114 Aure Dupon
geffen 193 152 Pet Groomer
geffen 196 111 Chef Assistant
geffen 199 125 Mailbox
geffen 203 116 ไกด์นำทาง
geffen 203 123 Kafra Staff
geffen 203 146 Citizen
geffen 46 164 Bysliter#BLS
geffen 59 143 ผู้หญิง
geffen 61 174 Sign#M
geffen 67 180 New_Mage_Manager#M
geffen 67 87 Ayeepu
geffen 83 189 SanShee
geffen 90 130 นักปราชญ์

################################
# Inside Geffen
################################
geffen_in 30 178 Weapon Dealer
geffen_in 77 167 Tool Dealer

################################
# Britoniah Guild
################################
gefg_cas01 17 171 Leprion
gefg_cas01 22 156 Leprion
gefg_cas01 28 157 Leprion
gefg_cas01 59 16 Leprion
gefg_cas01 64 16 Leprion
gefg_cas01 68 185 Leprion
gefg_cas02 30 123 Jyolbriger
gefg_cas02 37 168 Jyolbriger
gefg_cas02 37 177 Jyolbriger
gefg_cas02 65 130 Jyolbriger
gefg_cas02 65 139 Jyolbriger
gefg_cas02 68 36 Jyolbriger
gefg_cas02 68 47 Jyolbriger
gefg_cas03 34 208 Yssnelf
gefg_cas03 37 214 Yssnelf
gefg_cas03 52 276 Yssnelf
gefg_cas04 24 157 Bergel
gefg_cas04 24 73 Bergel
gefg_cas04 29 212 Bergel
gefg_cas04 35 158 Bergel
gefg_cas04 35 73 Bergel
gefg_cas04 39 212 Bergel
gefg_cas04 44 184 Bergel
gefg_cas04 51 184 Bergel
gefg_cas04 59 70 Kafra Staff
gefg_cas05 26 147 Melcedez
gefg_cas05 61 52 Kafra Staff
gefg_cas05 62 144 Melcedez
gefg_cas05 62 66 Melcedez
gefg_cas05 69 66 Melcedez
gefg_cas05 70 52 Byohre
gefg_cas05 77 185 Melcedez
gefg_cas05 83 158 Melcedez
gefg_cas05 92 181 Melcedez

################################
# The Lowest Cave in Glast Heim
################################
gl_dun02 262 265 Mysterious Energy
gl_dun02 271 100 Mysterious Energy

################################
# Glast Heim
################################
glast_01 369 308 Bulletin Board#castle

################################
# Shrine of Gonryun Queen
################################
gon_dun01 133 183 trace1-4
gon_dun01 134 183 #getitem1-4
gon_dun01 163 53 trace1-3
gon_dun01 164 53 #getitem1-3

################################
# Hermit's Checkers
################################
gon_dun02 23 105 trace2-5
gon_dun02 23 106 #getitem2-5

################################
# Gonryun Field
################################
gon_fild01 187 239 หนุ่มชาวเมือง Kunroon#1
gon_fild01 255 79 หนุ่มชาวเลแห่ง Kunroon#

################################
# Gonryun, the Hermit Land
################################
gonryun 147 101 Chef Assistant
gonryun 147 84 Tool Dealer
gonryun 152 117 Mailbox
gonryun 153 64 หนุ่มชาวเมือง Kunroon#3
gonryun 159 122 Kafra Staff
gonryun 163 60 ผู้นำทางแห่ง Kunroon
gonryun 166 196 ทหาร
gonryun 169 71 ผู้นำทาง
gonryun 173 84 Armor Dealer
gonryun 174 101 Weapon Dealer

################################
# Thanatos Tower Platform
################################
hu_fild01 140 163 Enterence Manager

################################
# Hugo Field
################################
hu_fild04 53 368 Uncle Ghostring#07child

################################
# Abyss Lake
################################
hu_fild05 168 304 Pillar#1
hu_fild05 171 211 Pillar#2

################################
# Hugel Field
################################
hu_fild06 168 359 Moks Mushrooms#1
hu_fild06 190 367 Torpy's Mom
hu_fild06 194 341 Moks Mushroom#2
hu_fild06 34 123 Postell Schuwell#1

################################
# Inside Hugel
################################
hu_in01 100 390 Weapon Dealer
hu_in01 111 386 Chris
hu_in01 14 11 Laura
hu_in01 15 372 Cellette Lavit#hg
hu_in01 16 20 Ashe
hu_in01 16 21 Ashe#5
hu_in01 18 167 Julian
hu_in01 18 94 A Part-Timer#1
hu_in01 19 161 Alex
hu_in01 23 311 Party Supplies Shop#hg
hu_in01 241 368 Tool Dealer
hu_in01 246 107 Inn Staff
hu_in01 252 368 Tool Dealer
hu_in01 256 40 Herico
hu_in01 26 77 A Part-Timer#2
hu_in01 310 380 Girl#Wintzil Trony
hu_in01 317 312 Book#mercesol
hu_in01 326 307 Siria
hu_in01 365 170 Girl#hgtre
hu_in01 370 255 Upper Drawer#2
hu_in01 377 106 Pub Granny#hgtre
hu_in01 385 247 Postell Shuwell#2
hu_in01 387 245 Allen Schuwell#Hugel1#H
hu_in01 93 390 Weapon Dealer
hu_in01 94 313 Armor Dealer

################################
# Hugel, the Quaint Garden Village
################################
hugel 100 103 Perfitz#hg
hugel 100 174 Strange Man#out
hugel 100 176 Suspicious Barrel#hugel
hugel 102 161 Erjan#hg
hugel 105 169 Milk Merchant
hugel 107 67 Torpy
hugel 126 151 Emily#3459
hugel 168 183 Bismark
hugel 169 112 Old Woman#hg
hugel 175 115 Old Man#hg
hugel 189 143 Young Man#hg
hugel 191 172 Manainne#hg
hugel 196 164 El Schatt#hg
hugel 198 169 #hgTree
hugel 203 166 Clam#2
hugel 204 150 Clam#4
hugel 209 109 Boatman
hugel 209 163 Clam#1
hugel 217 158 Clam#3
hugel 47 56 #race_timer2-1
hugel 51 61 #race_timer1-1
hugel 56 104 Kurupe#Hugel
hugel 58 72 Eckar Ellebird#single
hugel 62 69 Eckar Erenes#double
hugel 68 99 Mrs. Booboo#Hugel
hugel 70 137 Shede
hugel 71 197 Lisa#3459
hugel 71 83 Wayne
hugel 72 101 Burupu's Instructions#H
hugel 76 134 Neha#hg
hugel 77 167 Fruit Shop
hugel 84 125 Layoma#hg
hugel 85 165 A Boy#hg
hugel 85 93 Mudie#dummy01
hugel 86 168 Mailbox
hugel 87 139 Maewan#hg
hugel 88 168 Cool Event Corp. Staff
hugel 91 152 Sign
hugel 98 56 Hugel Guide Granny

################################
# Ice Cave
################################
ice_dun02 120 105 Man in the Ice#cave
ice_dun03 126 126 Blazing Fire#ice1
ice_dun03 127 172 Blazing Fire#ice4
ice_dun03 172 126 Blazing Fire#ice2
ice_dun03 172 173 Blazing Fire#ice3

################################
# Undersea Tunnel
################################
iz_dun02 259 69 ม้านิลมังกร

################################
# Byalan Island
################################
izlu2dun 104 91 Bulletin Board#izlude
izlu2dun 106 58 Kafra Staff
izlu2dun 108 27 กะลาสี

################################
# Izlude Town
################################
izlude 103 106 Guildsman#dan_01
izlude 105 92 Vendor from Milk Ranch
izlude 105 99 Butcher
izlude 119 121 Cuskoal
izlude 121 87 ไกด์นำทาง
izlude 124 178 Soldier
izlude 129 118 Smile Helper
izlude 131 116 Bulletin Board#izlude
izlude 134 88 Kafra Staff
izlude 135 78 Charfri
izlude 136 94 Mailbox
izlude 150 118 Dega
izlude 150 143 Kylick
izlude 164 138 Pet Groomer
izlude 171 185 Marriage Staff#Izlude I
izlude 182 186 Edgar
izlude 186 57 Gangster
izlude 201 181 กะลาสี
izlude 206 55 Airship Staff#izlude
izlude 94 98 Fruit Gardener

################################
# Juperos Dungeon Entrance
################################
jupe_cave 147 52 jupe_entrance#2

################################
# the Ruins of Juperos
################################
juperos_01 100 91 jupe_goto#2
juperos_01 123 92 Stone Statue#jupe02
juperos_01 79 92 A Sculpture#jupe05
juperos_01 99 112 A Bronze Statue#jupe01
juperos_01 99 71 A Bronze Statue#jupe03
juperos_02 130 149 Restricted Area Entranc
juperos_02 97 70 3F Gate Switch#jupe

################################
# Robot Factory level 1
################################
kh_dun01 106 233 Heavy Door#kh1
kh_dun01 163 223 Signboard#kh
kh_dun01 166 223 Mechanical Device#kh
kh_dun01 180 220 Monster Warp#kh
kh_dun01 190 220 Monster Warp#kh
kh_dun01 200 220 Monster Warp#kh
kh_dun01 210 220 Monster Warp#kh
kh_dun01 220 220 Monster Warp#kh
kh_dun01 224 233 Factory B Area Door
kh_dun01 235 48 Heavy Door#kh1
kh_dun01 36 195 Entrance Device#khd1
kh_dun01 44 203 Entrance Device#khd2
kh_dun01 6 164 Heavy Door#kh1
kh_dun01 6 18 Heavy Door#kh1
kh_dun01 6 30 Heavy Door#kh1
kh_dun01 76 233 Heavy Door#kh1

################################
# Kiehl's Room
################################
kh_kiehl01 13 40 Flower Vase#kh1
kh_kiehl01 15 177 Robots#kh2
kh_kiehl01 15 179 Robots#kh1
kh_kiehl01 15 180 Robots#kh3
kh_kiehl01 15 182 Robots#kh4
kh_kiehl01 162 256 Bulletin Board#einbroch
kh_kiehl01 166 187 Big Door#kh
kh_kiehl01 17 39 Receiver#kh
kh_kiehl01 173 40 Big Door#kh2
kh_kiehl01 19 24 Box#kh1
kh_kiehl01 35 187 Robots#kh1
kh_kiehl01 37 187 Robots#kh2
kh_kiehl01 39 187 Robots#kh3
kh_kiehl01 41 187 Robots#kh4
kh_kiehl01 42 178 Big Door#kh4
kh_kiehl01 44 33 Big Door#kh1
kh_kiehl01 77 107 Big Door#kh3
kh_kiehl02 46 53 Agent#kh1
kh_kiehl02 47 50 Agent#kh2
kh_kiehl02 48 53 Kiehl#kh2
kh_kiehl02 49 10 Monster Spawn
kh_kiehl02 49 55 Mitchell#kh
kh_kiehl02 50 52 Kiehl#kh
kh_kiehl02 51 49 Agent#kh3
kh_kiehl02 53 52 Agent#kh4

################################
# Kiel Hyre's Mansion
################################
kh_mansion 18 30 Allysia
kh_mansion 22 28 Kiel Hyre#kh
kh_mansion 25 79 Mysterious Woman#kh
kh_mansion 78 54 Steward#kh

################################
# The Rosimier's Mansion
################################
kh_rossi 144 286 Desk#khr3
kh_rossi 148 288 Bookshelf#khr
kh_rossi 154 286 Bed#khr
kh_rossi 23 23 Table#khr2
kh_rossi 92 40 Desk#khr1

################################
# Kiel Hyre Academy
################################
kh_school 117 149 Beautiful Lady#kh1
kh_school 118 149 Beautiful Lady#kh1
kh_school 119 149 Beautiful Lady#kh1
kh_school 120 149 Beautiful Lady#kh1
kh_school 121 149 Beautiful Lady#kh1
kh_school 122 186 Beautiful Lady#kh2
kh_school 175 176 Cookie Basket#kh
kh_school 176 60 Lady#kh
kh_school 177 180 Elly
kh_school 179 39 Cute Student#kh
kh_school 188 185 Window#kh
kh_school 57 139 Student#khb
kh_school 57 142 Student#kha

################################
# Kiel Hyre's Cottage
################################
kh_vila 107 126 Box#khp1
kh_vila 115 186 Drawer#khp1
kh_vila 118 144 Desk#khp1
kh_vila 123 170 Medicine Chest#khp1
kh_vila 136 68 Sword Hilt#khp1
kh_vila 14 55 ศฃธฎบด#khp1
kh_vila 16 175 Box#khp1
kh_vila 175 19 Book#4
kh_vila 178 20 Book#3
kh_vila 179 11 Letter#kh
kh_vila 179 68 Test Tube#khp2
kh_vila 181 138 Bookshelf#khp1
kh_vila 181 178 Vicious Dog#khp1
kh_vila 181 20 Book#2
kh_vila 184 20 Book#1
kh_vila 185 68 Test Tube#khp1
kh_vila 191 14 Wall#kh
kh_vila 30 184 Apple Box#khp1
kh_vila 33 184 Pot#khp1
kh_vila 39 41 Pool#khp1
kh_vila 44 126 Map#khp1

################################
# Lighthalzen Airport
################################
lhz_airport 126 43 Airship Staff#lhz_airpo
lhz_airport 126 51 Arrival Staff#lhz_airpo
lhz_airport 143 43 Airport Staff#lhz_airpo
lhz_airport 143 49 Arrival Staff#lhz_airpo

################################
# Somatology Laboratory
################################
lhz_dun01 147 106 #kiz01-1
lhz_dun01 225 198 #kiz01-4
lhz_dun01 239 135 #kiz01-2
lhz_dun01 66 212 #kiz01-3

################################
# Lighthalzen Field
################################
lhz_fild01 66 219 A Mysterious Woman#lt7
lhz_fild01 76 214 Esuna Trigger

################################
# Lighthalzen Field (Grim Ripper's Valley)
################################
lhz_fild02 224 220 Wounded Man Switch#lt
lhz_fild02 228 214 A Wounded Man#lt

################################
# Rekenber Corporation Headquarters
################################
lhz_in01 113 150 #kiz07
lhz_in01 114 181 A Representative#li_01
lhz_in01 23 132 Rekenber Guard#li02
lhz_in01 24 140 Guard#40
lhz_in01 35 226 Rekenber Guard#li01
lhz_in01 72 195 Guide#lt1
lhz_in01 72 209 Guide#lt1
lhz_in01 73 188 Guide#lt2

################################
# Inside Lighthalzen
################################
lhz_in02 221 276 A Young Man#zen8
lhz_in02 230 284 Hotel Employee
lhz_in02 237 284 Kafra Employee
lhz_in02 238 275 Hotel Employee#zen1
lhz_in03 176 85 Citizen#amano04
lhz_in03 178 22 #kiz04
lhz_in03 180 83 Citizen#amano03
lhz_in03 183 82 A Drunken Man#amano02
lhz_in03 185 20 Bad Drunk#amano06
lhz_in03 186 29 A Bad Drunk#12
lhz_in03 189 87 A Drunken Man#amano01
lhz_in03 192 19 A Drunken Man#zen1
lhz_in03 192 93 City Girl#amano05
lhz_in03 193 25 Bartender#12
lhz_in03 193 28 Makkie#1234
lhz_in03 239 106 Tool Dealer

################################
# Lightharlzen, the City-State of Prosperity
################################
lighthalzen 115 159 Grandpa#zen1
lighthalzen 124 129 Vegetable Gardener
lighthalzen 126 126 Chef Assistant
lighthalzen 132 103 Sefith#li_01
lighthalzen 141 162 Man
lighthalzen 147 105 Laqumet#li_02
lighthalzen 154 100 Guide
lighthalzen 164 100 Kafra Employee
lighthalzen 164 85 Mailbox
lighthalzen 173 167 Switch#1
lighthalzen 179 170 Ordinary Man#lt1
lighthalzen 182 102 A Grandpa#zen5
lighthalzen 182 89 Relaxed-Looking Lady
lighthalzen 188 200 Black Out
lighthalzen 190 134 A Girl
lighthalzen 191 134 A Young Man#zen2
lighthalzen 191 320 Kafra Employee
lighthalzen 196 320 Mailbox
lighthalzen 198 285 Jiwon#zen5
lighthalzen 202 94 Grandpa#zen2
lighthalzen 205 169 Auction Hall Guide#lhz
lighthalzen 205 208 Greedy-Looking Man#li_0
lighthalzen 205 284 Harrison#gun
lighthalzen 207 169 Information Post#lhz
lighthalzen 207 310 Guide
lighthalzen 209 80 Grongast
lighthalzen 220 122 Vendor from Milk Ranch
lighthalzen 220 169 A Man#lhz_02
lighthalzen 220 244 Grandma#zen2
lighthalzen 220 311 Guide
lighthalzen 222 191 Pet Groomer
lighthalzen 226 210 Citizen
lighthalzen 230 182 A Citizen#zen3
lighthalzen 233 82 Sung#A
lighthalzen 239 64 A Girl#zen2
lighthalzen 240 216 A Man#lhz_01
lighthalzen 258 223 Grandpa#zen4
lighthalzen 267 200 Guard
lighthalzen 294 223 Guard
lighthalzen 295 227 #kiz05
lighthalzen 296 239 A Boy#lhz_01
lighthalzen 297 239 A Girl#lhz_01
lighthalzen 307 224 Guide
lighthalzen 312 233 A Beggar#lhz_02
lighthalzen 313 301 A Sewer Pipe#lt
lighthalzen 319 321 #li_bother
lighthalzen 326 249 A Young Man#zen6
lighthalzen 330 276 Nun#light
lighthalzen 337 232 Maku
lighthalzen 337 296 Rekenber Employee#li
lighthalzen 341 224 Fishbone
lighthalzen 344 278 #kiz03
lighthalzen 346 263 Elder#li_tre
lighthalzen 360 313 Kid#Pacifier
lighthalzen 364 282 A Young Man#zen5
lighthalzen 364 315 #kiz06
lighthalzen 366 289 Windmill Owner's Helper
lighthalzen 366 299 Windmill Owner#kh
lighthalzen 94 248 Cool Event Corp. Staff

################################
# Louyang Field
################################
lou_fild01 175 173 Guyeonbo#1-2
lou_fild01 190 100 Kkunyang#1
lou_fild01 195 177 Guyeonbo#1-1
lou_fild01 224 348 Young Lady#Mandokmoon D
lou_fild01 225 350 #Fireworks

################################
# Louyang, the highland
################################
louyang 204 100 Mailbox
louyang 210 104 Kafra Staff
louyang 224 104 Information Envoy

################################
# Mt.Mjolnir
################################
mjolnir_02 82 362 Kafra Staff
mjolnir_09 85 129 #3
mjolnir_09 87 129 Berling#1

################################
# Sograt Desert
################################
moc_fild07 41 355 ผู้บำเพ็ญตน
moc_fild12 160 365 Ashe#3
moc_fild12 160 372 Hit
moc_fild12 166 369 battle_traces#1
moc_fild12 35 303 ผู้ดูแลปราการแห่ง Sanda
moc_fild19 107 101 Bulletin Board#sphinx

################################
# Morroc Ruins
################################
moc_ruins 141 125 Bogus Man
moc_ruins 59 157 Kafra Staff
moc_ruins 61 164 Bulletin Board#pyramid
moc_ruins 66 164 Thief Trainer#T
moc_ruins 91 150 Ponka-Hontas

################################
# Morroc Town
################################
morocc 121 109 Kyulnari
morocc 123 58 Assassin หนุ่ม
morocc 132 111 Little Girl#Jorti
morocc 133 79 Suhnbi
morocc 134 111 Bard#3
morocc 135 79 Cash Dealer
morocc 139 92 Trader
morocc 145 44 Jeweler
morocc 147 102 Tool Dealer
morocc 150 50 ชาวเมือง
morocc 151 243 Tool Dealer
morocc 152 110 Bulletin Board#morroc
morocc 153 286 ไกด์นำทาง
morocc 155 114 Cool Event Voting Staff
morocc 155 56 Miya#dan_05
morocc 156 97 Kafra Staff
morocc 157 72 Butcher
morocc 158 97 Smile Helper
morocc 160 143 Ice Cream Babe
morocc 160 258 Kafra Staff
morocc 164 114 Kafra Voting Staff#moro
morocc 164 255 Pcbangbuff
morocc 166 110 Mailbox
morocc 166 51 Jeweler
morocc 168 262 Mailbox
morocc 168 265 Sign
morocc 170 101 Item Collector
morocc 180 259 Merchant#morroc
morocc 180 97 Information Post#moc
morocc 182 95 Auction Hall Guide#moc
morocc 201 30 นักท่องเที่ยวแห่ง Morr
morocc 206 250 Item Collector
morocc 208 85 ชาวเมือง
morocc 234 273 Fly Man
morocc 244 134 Trader
morocc 248 159 Bachelor#magum1
morocc 259 193 Trader
morocc 268 193 Trader
morocc 269 167 Pet Groomer
morocc 277 213 Uncle Morroc
morocc 35 69 Trader
morocc 44 180 ชาวเมือง
morocc 54 97 ไกด์นำทาง
morocc 60 42 Young Man#moc
morocc 68 260 Towner
morocc 76 75 Ant Man
morocc 79 111 Picky Lady
morocc 82 292 Muetro

################################
# Inside Morroc
################################
morocc_in 140 102 ลูกศิษย์
morocc_in 142 100 William
morocc_in 144 138 ผู้บรรยาย PVP
morocc_in 144 142 Gate Keeper#1
morocc_in 146 99 JavaDullihan
morocc_in 147 141 Inn Employee
morocc_in 166 76 Bartender#bard_qskill
morocc_in 169 72 Gloomy Bard#skill_bard0
morocc_in 175 70 Customer#bard_skill02
morocc_in 178 73 Customer#bard_skill01
morocc_in 63 32 Sade
morocc_in 71 41 Repairman
morocc_in 72 32 Abdula
morocc_in 73 38 Aragham

################################
# Odin Shirine
################################
odin_tem01 111 144 hidden3#hg_ma1
odin_tem01 93 146 Boatman
odin_tem03 179 275 warpinside#4
odin_tem03 283 241 warpinside#3

################################
# Archer Village
################################
pay_arche 39 134 Bulletin Board#paydun
pay_arche 55 123 Kafra Staff
pay_arche 55 127 Mailbox
pay_arche 79 31 Bulletin Board#archervi
pay_arche 85 30 ไกด์นำทาง

################################
# Payon Cave
################################
pay_dun03 48 84 Nine Tail#1Mask of Fox

################################
# Greenwood Lake
################################
pay_gld 110 233 Arbor of Light
pay_gld 116 233 Arbor of Light
pay_gld 125 236 Arbor of Light
pay_gld 133 151 Red Palace
pay_gld 137 160 Red Palace
pay_gld 143 160 Red Palace
pay_gld 153 166 Red Palace
pay_gld 187 294 Bamboo Forest Hermitage
pay_gld 190 277 Bamboo Forest Hermitage
pay_gld 199 268 Bamboo Forest Hermitage
pay_gld 208 268 Bamboo Forest Hermitage
pay_gld 271 163 Garden of Heaven
pay_gld 291 135 Garden of Heaven
pay_gld 292 112 Garden of Heaven
pay_gld 292 120 Garden of Heaven
pay_gld 321 289 Shadow of Buddha
pay_gld 321 298 Shadow of Buddha
pay_gld 327 304 Shadow of Buddha
pay_gld 333 254 Shadow of Buddha

################################
# Greenwood Lake Guild
################################
payg_cas01 120 58 Kurunnadi
payg_cas01 206 108 Arbor of Light
payg_cas01 212 108 Arbor of Light
payg_cas01 221 116 Arbor of Light
payg_cas01 221 123 Arbor of Light
payg_cas01 233 67 Arbor of Light
payg_cas01 238 67 Arbor of Light
payg_cas02 202 49 Garden of Heaven
payg_cas02 209 49 Garden of Heaven
payg_cas02 22 260 Cherieos
payg_cas02 22 275 Kafra Staff
payg_cas02 254 40 Garden of Heaven
payg_cas02 254 48 Garden of Heaven
payg_cas02 59 282 Garden of Heaven
payg_cas02 70 282 Garden of Heaven
payg_cas03 236 45 Shadow of Buddha
payg_cas03 236 54 Shadow of Buddha
payg_cas03 259 66 Shadow of Buddha
payg_cas03 266 66 Shadow of Buddha
payg_cas03 34 31 Shadow of Buddha
payg_cas03 43 31 Shadow of Buddha
payg_cas04 232 181 Red Palace
payg_cas04 239 181 Red Palace
payg_cas04 248 160 Red Palace
payg_cas04 248 168 Red Palace
payg_cas04 248 259 Red Palace
payg_cas04 255 259 Red Palace
payg_cas04 38 284 DJ
payg_cas05 24 249 Bamboo Forest Hermitage
payg_cas05 276 227 Kafra Staff
payg_cas05 277 249 Nahzarf
payg_cas05 32 249 Bamboo Forest Hermitage
payg_cas05 55 252 Bamboo Forest Hermitage
payg_cas05 55 260 Bamboo Forest Hermitage
payg_cas05 57 271 Bamboo Forest Hermitage
payg_cas05 62 271 Bamboo Forest Hermitage

################################
# Payon Town
################################
payon 101 190 #paypuzz1
payon 103 63 Gaeho
payon 132 235 นักปราชญ์สัตว์ประหลาด
payon 134 211 ชายหนุ่ม
payon 137 178 Hakhim
payon 143 165 Repairman
payon 144 173 Antonio
payon 145 178 Begnahd
payon 154 170 Hagin
payon 157 141 Bong Hwang
payon 158 246 ยาม
payon 159 129 Wooden Floor#paypuzz5
payon 159 96 Tool Dealer
payon 160 183 Sign
payon 162 67 ไกด์นำทาง
payon 166 161 Bamboo Forest Hermitage
payon 166 165 Red Palace
payon 166 169 Shadow of Buddha
payon 166 173 Garden of Heaven
payon 166 177 Arbor of Light
payon 171 226 Mailbox
payon 173 238 Jade
payon 173 82 ชายหนุ่ม
payon 175 226 Kafra Staff
payon 177 131 Pet Groomer
payon 178 108 Bulletin Board#payon
payon 181 104 Kafra Staff
payon 182 132 Grout'he Tuccok#hellion
payon 184 102 Pcbangbuff
payon 186 104 Smile Helper
payon 191 104 Mailbox
payon 200 134 Merchant#pay
payon 206 119 Chef Assistant
payon 209 127 Village Servant
payon 231 323 Guildsman#dan_06
payon 79 171 Friar#G5
payon 82 109 Pile of Stone#paypuzz2
payon 84 131 Novice Guild War Agent
payon 91 77 คนขายกระเป๋า

################################
# Prontera City, Capitol of Rune-Midgarts
################################
prontera 101 288 ผู้ชาย
prontera 105 87 Gift Merchant
prontera 106 116 ผู้หญิง
prontera 123 102 Merchant#pron
prontera 124 297 Tialfi
prontera 143 203 Lazreagues
prontera 144 301 Mage#tu
prontera 146 194 Swanhild
prontera 146 232 Hypnotist#2
prontera 146 86 Mailbox
prontera 146 89 Kafra Staff
prontera 146 93 Pcbangbuff
prontera 147 125 A Cool Event Voting Sta
prontera 147 305 Sign
prontera 148 49 Bulletin Board#pron
prontera 149 202 Jorlo
prontera 150 134 Cash Dealer
prontera 150 136 Suhnbi
prontera 151 29 Kafra Staff
prontera 151 330 ไกด์ประตูทิศเหนือ
prontera 152 326 Kafra Staff
prontera 154 187 ไกด์นำทาง
prontera 155 190 Kriemhild
prontera 156 212 Chef Assistant
prontera 156 234 Event Warpman
prontera 157 187 Smile Helper
prontera 160 133 Norby
prontera 160 29 ไกด์ประตูทิศใต้
prontera 160 330 ทหาร
prontera 164 125 Kafra Voting Staff#pron
prontera 164 284 Comodo Festival Guide#c
prontera 164 32 ???#Friendship Of Soul1
prontera 165 194 Kendul
prontera 165 232 Night Phya
prontera 166 284 Notice Board#cf_pro
prontera 167 203 Skoegul
prontera 167 281 New Guild Master#tu
prontera 174 328 Ladr#bard_q1
prontera 247 129 Jayon
prontera 248 153 Doll Supplier
prontera 248 212 Kid who seems to be bus
prontera 275 213 Mailbox
prontera 282 200 Kafra Staff
prontera 282 208 ไกด์ประตูตะวันออก
prontera 29 200 ไกด์ประตูตะวันตก
prontera 29 207 Kafra Staff
prontera 34 212 Mailbox
prontera 47 339 ทหาร
prontera 52 344 ทหาร
prontera 55 350 คนเพาะพันธุ์ PecoPeco
prontera 58 182 Flower Girl
prontera 73 134 Vendor from Milk Ranch
prontera 73 140 คนขายนม
prontera 78 150 Dairenne

################################
# Prontera Castle
################################
prt_castle 107 58 Soldier#s11
prt_castle 94 150 #sound_tu

################################
# Prontera Field
################################
prt_fild05 270 212 ยามเฝ้าท่อระบายน้ำ
prt_fild05 278 220 Bulletin Board#sewer
prt_fild05 290 221 Tool Dealer
prt_fild05 290 224 Kafra Staff
prt_fild08 162 367 Breid#valen07
prt_fild08 175 374 Bard#brising

################################
# Valkyrie Realm
################################
prt_gld 120 236 Skoegul
prt_gld 120 243 Skoegul
prt_gld 122 236 Skoegul
prt_gld 122 243 Skoegul
prt_gld 131 60 Kriemhild
prt_gld 135 60 Kriemhild
prt_gld 138 60 Kriemhild
prt_gld 138 68 Kriemhild
prt_gld 147 136 Lazreagues
prt_gld 147 140 Lazreagues
prt_gld 158 136 Lazreagues
prt_gld 158 140 Lazreagues
prt_gld 197 236 Kendul
prt_gld 197 243 Kendul
prt_gld 199 236 Kendul
prt_gld 199 243 Kendul
prt_gld 236 126 Swanhild
prt_gld 236 128 Swanhild
prt_gld 244 126 Swanhild
prt_gld 244 128 Swanhild

################################
# Inside Prontera
################################
prt_in 165 140 Weapon Dealer
prt_in 171 140 Weapon Dealer
prt_in 172 130 Weapon Dealer
prt_in 172 132 Armor Dealer
prt_in 243 168 Jovovich
prt_in 69 107 Lady Amy
prt_in 70 99 Sir Edmond
prt_in 71 91 Sir Siracuse
prt_in 75 107 Sir Andrew
prt_in 75 88 Reon Phon Prisue
prt_in 79 94 Sir Windsor
prt_in 82 98 Simon Mayors#q_wiz
prt_in 85 99 Knight Member
prt_in 87 92 Sir Gray
prt_in 88 101 Chivalry Captain
prt_in 88 105 ผู้รับสมัคร
prt_in 126 76 Tool Dealer 

################################
# Valkyrie Realm Guild
################################
prtg_cas01 112 181 Ahvray
prtg_cas01 45 46 Kriemhild
prtg_cas01 55 46 Kriemhild
prtg_cas01 58 56 Kriemhild
prtg_cas01 64 56 Kriemhild
prtg_cas01 73 14 Kriemhild
prtg_cas01 73 6 Kriemhild
prtg_cas01 84 32 Kriemhild
prtg_cas01 94 24 Kriemhild
prtg_cas01 94 39 Kriemhild
prtg_cas02 34 189 Swanhild
prtg_cas02 38 189 Swanhild
prtg_cas02 40 227 Swanhild
prtg_cas02 46 227 Swanhild
prtg_cas02 70 227 Swanhild
prtg_cas02 79 227 Swanhild
prtg_cas02 94 61 Roy
prtg_cas03 168 28 Lazreagues
prtg_cas03 182 28 Lazreagues
prtg_cas03 43 50 Lazreagues
prtg_cas03 43 58 Lazreagues
prtg_cas03 48 50 Lazreagues
prtg_cas03 48 58 Lazreagues
prtg_cas04 59 29 Skoegul
prtg_cas04 67 29 Skoegul
prtg_cas04 75 27 Skoegul
prtg_cas04 75 29 Skoegul
prtg_cas04 82 27 Skoegul
prtg_cas04 82 29 Skoegul
prtg_cas05 19 243 Kendul
prtg_cas05 19 247 Kendul
prtg_cas05 26 243 Kendul
prtg_cas05 26 247 Kendul

################################
# Bingo Game Room
################################
que_bingo 42 31 Arcade Helper#bingo2
que_bingo 45 121 7e#bingo
que_bingo 46 116 8d#bingo
que_bingo 48 84 Bingo Participant Waiti
que_bingo 49 12 hidden1#hg_ma1
que_bingo 49 125 8a#bingo
que_bingo 49 31 Arcade Helper#bingo1
que_bingo 50 138 out3#bingo
que_bingo 51 116 15c#bingo
que_bingo 53 121 10b#bingo
que_bingo 54 17 Arcade Owner#bingo

################################
# Quest Map
################################
que_god01 84 95 Switch#0
que_god01 98 98 Manager#G

################################
# Gunslinger's Guild
################################
que_ng 149 178 Researcher#gun
que_ng 152 167 Master Miller
que_ng 179 91 Chivas Lugal
que_ng 180 79 Johnny Waiker
que_ng 182 85 Garrison#gungun
que_ng 185 180 Vanessa#gungun
que_ng 187 149 Magazine Dealer Kenny#a
que_ng 187 156 Bullet Dealer Tony#airp
que_ng 187 163 Ingrid#gungun

################################
# Inside Temple
################################
que_rachel 132 70 zawa04
que_rachel 160 37 nemma05
que_rachel 165 37 nemma04
que_rachel 170 37 nemma01
que_rachel 175 37 nemma02
que_rachel 180 37 nemma03
que_rachel 28 315 Bloody Spot
que_rachel 59 112 zawa02
que_rachel 60 80 zawa01
que_rachel 63 82 Window
que_rachel 94 138 zawa03

################################
# Unknow
################################
que_san04 119 115 imir1#rachel
que_san04 119 133 imir2#rachel
que_san04 119 203 imir3#rachel
que_san04 122 200 High Priestess Niren#2r

################################
# Audhumbla Grassland
################################
ra_fild01 245 325 Suspicious Man#ra_in01

################################
# The Plain of Ida
################################
ra_fild12 285 208 Apprentice Priestess
ra_fild12 45 230 Airship Guide#fild

################################
# Inside Rachel
################################
ra_in01 257 269 Tool Dealer
ra_in01 235 194 Katinshuell
ra_in01 250 19 Mr. Shendar
ra_in01 255 25 Book
ra_in01 372 200 Manson#ra_in01
ra_in01 376 69 Hotel Employee
ra_in01 384 246 Vincent#ra_in01

################################
# Inside Temple
################################
ra_temin 134 128 Pope's Office Guard#2ra
ra_temin 134 134 Pope's Office Guard#rac
ra_temin 138 64 Child Follower#in1
ra_temin 170 46 Panno
ra_temin 228 303 Freya's Follower#in1
ra_temin 230 303 Freya's Follower#in2
ra_temin 272 143 key1#rachel
ra_temin 277 159 High Priest Zhed#rachel
ra_temin 287 88 Follower Lekua
ra_temin 288 152 hidden1#rachel
ra_temin 293 144 out1#rachel
ra_temin 294 149 High Priestess Niren#ra

################################
# Freya Grand Temple - Cheshrumnir
################################
ra_temple 115 148 Follower Yakum
ra_temple 116 174 Nemma
ra_temple 148 91 Follower Akarna
ra_temple 67 209 zawa00

################################
# Pope's Office - The Garden of Heaven
################################
ra_temsky 101 59 Female Follower#3rachel
ra_temsky 104 99 Priestess#1rachel
ra_temsky 106 97 Female Follower#1rachel
ra_temsky 108 95 Female Follower#2rachel
ra_temsky 91 95 Male Follower#2rachel
ra_temsky 93 97 Male Follower#1rachel
ra_temsky 95 99 Priest#1rachel
ra_temsky 98 59 Male Follower#3rachel
ra_temsky 99 100 Pope#rachel

################################
# Capital of Arunafeltz States, Rachel
################################
rachel 109 138 Cool Event Corp. Staff
rachel 111 143 Pcbangbuff
rachel 113 97 Mohadian
rachel 114 232 Logan#ra_in01
rachel 120 47 Idle Merchant#ra_in01
rachel 122 146 Mailbox
rachel 124 132 Citizen#1
rachel 125 33 Rachel Guard
rachel 127 117 Child Follower#2
rachel 138 146 Rachel Guide
rachel 138 73 Idle Merchant#ra_in01
rachel 142 167 Seeking Follower#rachel
rachel 144 243 Cheshrumnir Guard
rachel 151 155 Kid
rachel 152 131 Sakjul
rachel 155 243 Cheshrumnir Guard
rachel 157 183 Sincere Follower Urstia
rachel 163 152 imir3#rachel
rachel 196 77 Kid
rachel 197 137 Bard#aru
rachel 201 174 Freya's Follower
rachel 206 30 Freya's Priest#play
rachel 209 198 Kinos#aru
rachel 243 37 Kid#Candy Addict
rachel 260 175 Kid#aru
rachel 264 98 Hamion#aru
rachel 265 47 #event1
rachel 266 35 Grandma
rachel 268 120 Rachel Guard
rachel 272 141 Sleeping Body#aru
rachel 273 32 Kid#ra_in0111
rachel 31 130 Rachel Guard
rachel 48 236 Jenny#ra_in01
rachel 73 244 Lachellen
rachel 74 150 Girl#1
rachel 76 77 Rachel Priest
rachel 91 273 ?

################################
# Turtle Island
################################
tur_dun01 160 81 หินกระโหลก
tur_dun01 165 29 กะลาสี
tur_dun01 190 115 อัศวิน
tur_dun01 203 155 หินเต่า

################################
# Turtle Island Dungeon
################################
tur_dun02 132 251 รากไม้เต่า

################################
# Wootan Tribe's Village, Umbala
################################
umbala 102 154 Chef Assistant
umbala 104 155 Mailbox
umbala 117 285 Bazo
umbala 128 94 Explorer
umbala 136 195 #jump
umbala 137 94 Bulletin Board#umbala
umbala 139 205 Utan Young Man#5
umbala 140 197 At the Bungy Jump
umbala 145 217 Chabimatan
umbala 163 256 Native#_s
umbala 163 257 Hibilaithan
umbala 80 146 Yuokee
umbala 87 160 Kafra Staff
umbala 92 159 Bertan

################################
# Inside Veins
################################
ve_in 157 219 Inn Master#veinsin
ve_in 243 303 Tool Dealer
ve_in 252 313 Magical Item Seller
ve_in 374 230 Armor Dealer
ve_in 386 245 Weapon Dealer

################################
# Lutie Field
################################
xmas_fild01 75 80 Bulletin Board#lutie

################################
# Juno Airport
################################
y_airport 126 43 Airport Staff#y_airport
y_airport 126 51 Arrival Staff#y_airport
y_airport 140 63 International Boarding#
y_airport 143 43 Airport Staff#y_airport
y_airport 143 49 Arrival Staff#y_airport
y_airport 145 63 Domestic Boarding#y_air
y_airport 158 43 Airport Staff#y_airport
y_airport 158 50 Arrival Staff#y_airport

################################
# Yuno, the capital of Schwarzwald Republic
################################
yuno 103 225 Scrutiny Association#ti
yuno 111 156 Euslan#02
yuno 129 116 Auction Hall Guide#yuno
yuno 130 173 Chef Assistant
yuno 131 116 Information Post#yuno
yuno 138 187 Hypnotist
yuno 14 262 Airship Staff#yuno01
yuno 148 187 Mailbox
yuno 150 228 The Juno soldier
yuno 150 283 A Juno soldier
yuno 152 187 Kafra Staff
yuno 153 113 Bulletin Board#juno
yuno 153 191 A Cool Event Voting Sta
yuno 153 47 ไกด์แห่ง Juno
yuno 157 205 ช่างฝีมือแห่ง Juno
yuno 157 87 ชาวเมือง Juno
yuno 162 191 Kafra Voting Staff#yuno
yuno 163 187 Magical Item Seller
yuno 163 328 Sage Eschealla
yuno 164 200 Noyee#G
yuno 165 111 Sage แห่ง Juno
yuno 165 228 The Juno soldier
yuno 165 283 The Juno soldier
yuno 184 173 ชาวเมือง Juno
yuno 197 114 Pet Groomer
yuno 205 103 Mr. King's Shop
yuno 208 164 เด็กสาวร่าเริง
yuno 217 114 Little Kid#kh
yuno 218 97 Tool Dealer
yuno 222 116 Kasis#crunch
yuno 226 107 Tool Dealer
yuno 227 292 The Juno soldier
yuno 241 52 Old Blacksmith
yuno 250 132 Old Lady#kh
yuno 257 140 Odd Grandma
yuno 261 99 Sage Ichealla
yuno 263 320 The Juno soldier
yuno 277 221 Kafra Staff
yuno 300 188 Jamput
yuno 305 207 Sage Shichealla
yuno 311 195 Historian#prt01
yuno 327 108 Kafra Staff
yuno 328 239 A Juno martial artist
yuno 330 100 Knight#ss
yuno 332 108 Mailbox
yuno 334 182 The Juno soldier
yuno 337 227 คุณยาย Juno
yuno 343 68 the absoute power of Ju
yuno 88 263 Airship Staff#yuno02

################################
# Kiel Hyre's Cottage
################################
yuno_fild02 109 218 Door#kh1
yuno_fild02 75 218 Door#kh2
yuno_fild02 93 210 Cottage Keeper#kh

################################
# El Mes Plateau
################################
yuno_fild03 37 143 Bulletin Board#noggroad
yuno_fild04 165 245 Dismal Guy#lt

################################
# El Mes Gorge (Valley of Abyss)
################################
yuno_fild07 208 175 jupe_entrance

################################
# Kiel Khayr's Academy
################################
yuno_fild08 158 185 Security Guard#kh2
yuno_fild08 158 194 Security Guard#kh1
yuno_fild08 196 196 Hanie#kh1
yuno_fild08 69 185 Window#kh
yuno_fild08 71 170 Grave#kh

################################
# Schwaltzwald Guards Camp
################################
yuno_fild09 158 217 Wooden Board #kh

################################
# Border Checkpoint
################################
yuno_fild12 232 222 Old Fisherman#kh

################################
# Inside Juno
################################
yuno_in01 100 153 Bhagine
yuno_in01 103 157 Bhaine
yuno_in01 103 35 Weapon Dealer
yuno_in01 104 94 go away
yuno_in01 112 26 Armor Dealer
yuno_in01 163 101 Old Book
yuno_in01 164 27 Dilleit
yuno_in01 17 30 Weigon
yuno_in01 17 95 Stangle
yuno_in01 171 21 Distub
yuno_in01 171 27 Dillemat
yuno_in01 172 100 Old Man#1
yuno_in01 173 92 Apple of Idun
yuno_in01 173 94 Drumming in the battlef
yuno_in01 173 96 Luke's song collection
yuno_in01 175 28 Repairman
yuno_in01 19 183 Kapto
yuno_in01 25 34 Tool Dealer
yuno_in01 35 179 Pub Master#kh
yuno_in01 99 101 Doctor

################################
# Inside the Sage Castle
################################
yuno_in02 38 61 ผู้อำนวยการโรงเรียน
yuno_in02 88 164 Metheus Sylphe#Library
yuno_in02 93 207 Book of Ymir

################################
# Inside Juno
################################
yuno_in03 12 39 #ALICE
yuno_in03 12 45 #ASSULTER
yuno_in03 18 100 #CATERPILLAR
yuno_in03 18 104 #THIEF_BUG__
yuno_in03 18 108 #TRI_JOINT
yuno_in03 18 111 #ARCLOUSE
yuno_in03 18 116 #DRAGON_TAIL
yuno_in03 19 120 #INCUBUS
yuno_in03 19 21 #RAYDRIC
yuno_in03 19 27 #CHEPET
yuno_in03 19 33 #VIOLY
yuno_in03 20 18 Neelisis
yuno_in03 20 96 #WANDER_MAN
yuno_in03 24 122 #BLAZZER
yuno_in03 244 31 ครูสอนฟิสิกส์
yuno_in03 26 39 Meto
yuno_in03 28 122 #RIDEWORD
yuno_in03 31 122 #MEGALODON
yuno_in03 32 102 ครูสอนชีววิทยา
yuno_in03 32 15 Guide of Monster Museu
yuno_in03 33 21 #DEVIACE
yuno_in03 33 27 #FUR_SEAL
yuno_in03 33 33 #SAGEWORM
yuno_in03 34 110 #yuno
yuno_in03 35 122 #SLEEPER
yuno_in03 37 44 #GALAPAGO
yuno_in03 38 39 #PENOMANA
yuno_in03 39 122 #ANCIENT_MUMMY
yuno_in03 42 120 #SUCCUBUS
yuno_in03 44 96 #OWL_DUKE
yuno_in03 45 116 #STEM_WORM
yuno_in03 46 101 #MARINE_SPHERE
yuno_in03 46 105 #MANDRAGORA
yuno_in03 46 108 #GEOGRAPHER
yuno_in03 46 112 #RAFFLESIA

################################
# Republic Library
################################
yuno_in04 102 106 Popular Feasts#yuno20
yuno_in04 107 14 Student
yuno_in04 111 108 Hamerun, the Rat Huntin
yuno_in04 116 106 Jellopy Soup Recipe#yun
yuno_in04 118 15 Schwaltzvalt Adventurer
yuno_in04 118 17 How to Travel Alone#yun
yuno_in04 118 6 Aragham Caul Biography#
yuno_in04 121 109 A Scroll#yuno20
yuno_in04 167 127 A Red Book#yuno20
yuno_in04 168 109 Ambitious Hollgrehenn#y
yuno_in04 168 117 A Book
yuno_in04 174 111 Pennyless Hollgrehenn#y
yuno_in04 174 130 Kidd#moc_book
yuno_in04 175 129 Workbook#moc_book1
yuno_in04 178 111 A Pile of Books#yuno05
yuno_in04 180 106 Reading Girl#moc_girl1
yuno_in04 186 104 A Book#yuno09
yuno_in04 186 125 A Bundle of Files#yuno1
yuno_in04 188 109 A Book#yuno10
yuno_in04 188 116 Paper#yuno07
yuno_in04 188 118 A Book#yuno08
yuno_in04 188 127 A Pile of Books#yuno06
yuno_in04 190 125 Scholar
yuno_in04 20 123 Representative
yuno_in04 22 107 Leeroy
yuno_in04 27 107 Darcus
yuno_in04 33 106 Pile of Books
yuno_in04 33 108 Felix
yuno_in04 33 119 Adventurer#1
yuno_in04 34 67 Librarian
yuno_in04 47 113 Studying Scholar#1
yuno_in04 96 106 A Passionate Student

################################
# Schwaltzvalt Government Buildings
################################
yuno_pre 69 20 Secretary#lt         


ขอบคุณข้อมูลจาก
เครดิต ♂Pai2aNoiD♂ จากเวป albertaclub