วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Homunculus

ก๊อปคอนพิคมาเลยแล้วกันครับ

ตัวนี้ผมจะเล่นเองครับดุมุนตีไปเรื่อยๆ

Config

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
# OpenKoreEx config Version 3.x.x #การตั้งค่าหลักของบอท
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
master
server
username
password
char
#voidGMAlert 0 = ปิด , 1 = ออกจากเกมส์ , 2 = รีล็อกตามเวลา voidGMAlert_relogTime
voidGMAlert 1
voidGMAlert_relogTime 7200
XKore 1
XKore_silent 1
XKore_bypassBotDetection 0
XKore_exeName ragexe.exe
#--------------------------------------[Proxy Configuration]-----------------------------------------
proxy_enable 0
switch_proxy 0
proxy_host
proxy_port 3128
proxy_type 1
proxy_exCon 2,4
proxy_username
proxy_password
#--------------------------------[Remote Control Options]-----------------------------------
secureAdminPassword 1
adminPassword dakauvou
callSign
commandPrefix ;
message_length_max 80
alias_heal sp 28
#----------------------------------------[แมพที่จะให้บอทอยู่ได้]-------------------------------------------
allowedMaps
allowedMaps_reaction 0
#-----------------------------------------[ตั้งค่าการโจมตี]--------------------------------------------------
attackAuto 0
attackAuto_party 0
attackAuto_followTarget 0
attackAuto_inLockOnly 2
attackDistance 1.5
attackDistanceAuto 0
attackMaxDistance 1.5
attackMaxRouteDistance 50
attackMaxRouteTime 4
attackMinPortalDistance 10
attackUseWeapon 1
attackCheckLOS 0
attackLooters 0
attackChangeTarget 1
#-----------------------------------------[เมื่อโดนปลด Relog Auto]--------------------------------------------------
StripRelog 1
#-----------------------------------------[ตั้งค่าการให้อาหารสัตว์เลี้ยง]--------------------------------------------------
petFeeder 0
petSmartFeed 1
petPerformanceRate 30
petPerformance_notOnAction attack, skill_use, storageAuto
#------------------------------------------------[ตั้งค่าเสียงเตือน]------------------------------------------------
alertSound 1
alertSound {
 eventList public GM chat,private GM chat
 play sound\GM.wav
}
alertSound {
 eventList public chat,private chat
 play sound\chat.wav
}
autoMoveOnDeath 0
autoMoveOnDeath_x
autoMoveOnDeath_y
autoMoveOnDeath_map
attackEquip_topHead
attackEquip_midHead
attackEquip_lowHead
attackEquip_leftHand
attackEquip_rightHand
attackEquip_leftAccessory
attackEquip_rightAccessory
attackEquip_robe
attackEquip_armor
attackEquip_shoes
attackEquip_arrow
autoBreakTime {
 startTime
 stopTime
}
autoConfChange {
 minTime
 varTime
 lvl
 joblvl
}
arrowCraft Steel {
 delay 1
 inInventory Steel Arrow < 10
}
autoRestart 0
autoRestartMin 10800
autoRestartSeed 3600
autoRestartSleep 1
autoSleepMin 900
autoSleepSeed 900
autoSpell
autoSpell_force 1
avoidGM_near 0
avoidGM_namePattern ^GM,^Gm
avoidGM_near_inTown 0
avoidGM_talk 0
avoidGM_reconnect 1800
avoidGM_ignoreList
avoidList 1
avoidList_inLockOnly 0
avoidList_reconnect 1800
#--------------------------------------[ตั้งค่าหลบสกิล]------------------------------------------
avoidSkill Hammer Fall {
 source Monster
 radius 9
 method 2
 step 10
}
avoidSkill Fire Bolt,Fire Wall,Water Ball {
 source Monster
 radius 9
 method 3
}
clientSight 20
cachePlayerNames 1
cachePlayerNames_duration 900
cachePlayerNames_maxSize 100
deadRespawn 1
dcOnDeath 0
dcOnDualLogin 0
dcOnDisconnect 0
dcOnEmptyArrow 0
dcOnMaxReconnections 0
dcOnMute 0
dcOnPM 0
dcOnZeny 0
dcOnStorageFull 1
dcOnServerShutDown 1
dcOnServerClose 1
dcOnInventory 0
dcOnInventory quit {
 inInventory Butterfly Wing < 1
}
#--------------------------------------[ตั้งค่าการเดินตาม]------------------------------------------
follow 0
followTarget
followEmotion 0
followEmotion_distance 4
followFaceDirection 1
followDistanceMax 3
followDistanceMin 1
followLostStep 15
followSitAuto 0
followBot 1
followRandom 1
followRandomDistance 4
#--------------------------------------[การเก็บไอเท็ม]------------------------------------------
itemsTakeAuto 2
itemsTakeAuto_party 0
itemsGatherAuto 0
itemsMaxWeight 50
itemsMaxWeight_sellOrStore 50
itemsMaxNum_sellOrStore 50
cartMaxWeight 7900
#----------------------------------------[ตั้งค่าเกี่ยวกันแผนที่]---------------------------------------------
autowarp_enabled 0
autoWarp_from alberta
autoWarp_to ve_fild07
lockMap
lockMap_x
lockMap_y
lockMap_randX
lockMap_randY
#---------------------------------------[ถ้าจะใช้ให้ลบ #ออกนะครับ]-----------------------------------------
#autoPlanLockMapWalk 0
#planWalk_file planwalk.txt
#planWalk_maxRouteTime 300
#--------------------------------------------[ตั้งค่าการเดิน]---------------------------------------------------
route_escape_reachedNoPortal 1
route_escape_randomWalk 1
route_escape_shout
route_avoidWalls 1
route_randomWalk 0
route_randomWalk_inTown 0
route_randomWalk_maxRouteTime 75
route_maxWarpFee
route_maxNpcTries 5
route_teleport 0
route_teleport_minDistance 150
route_teleport_maxTries 8
route_teleport_notInMaps
route_step 12
runFromTarget 0
runFromTarget_dist 6
saveMap
saveMap_warpToBuyOrSell 1
shopAuto_open 0
#----------------------------------------[ตั้งค่าการนั่งอัตโนมัติ]----------------------------------------------
sitAuto_hp_lower 0
sitAuto_hp_upper 0
sitAuto_sp_lower 0
sitAuto_sp_upper 0
sitAuto_follow 0
sitAuto_over_50 0
sitAuto_idle 0
sitAuto_look
sitAuto_look_from_wall
#-------------------------------------------------[ตั้งค่าอัพ Stats/Skill]------------------------------------------------
statsAddAuto 0
statsAddAuto_list
statsAddAuto_dontUseBonus 1
statsAdd_over_99 0
skillsAddAuto 0
skillsAddAuto_list
tankMode 0
tankModeTarget
#-------------------------------------------[ตั้งค่าการเทเลพอร์ท]-------------------------------------------
teleportAuto_hp 0
teleportAuto_sp 0
teleportAuto_idle 0
teleportAuto_portal 0
teleport_search 0
teleportAuto_minAggressives 10
teleportAuto_minAggressivesInLock 5
teleportAuto_maxDmg 500
teleportAuto_maxDmgInLock 1000
teleportAuto_deadly 1
teleportAuto_useSkill 0
teleportAuto_allPlayers 0
teleportAuto_notPlayers
teleportAuto_atkCount 0
teleportAuto_atkMiss 10
teleportAuto_unstuck 0
teleportAuto_lostTarget 0
teleportAuto_attackedWhenSitting 0
teleportAuto_totalDmg 0
teleportAuto_totalDmgInLock 0
teleportAuto_equip_leftAccessory
teleportAuto_equip_rightAccessory
teleportAuto_lostHomunculus
teleportAuto_useItemForRespawn
dealAuto 1
dealAuto_names
partyAuto 1
partyAutoShare 1
guildAutoDeny 1
verbose 1
showDomain 0
squelchDomains
verboseDomains
beepDomains
beepDomains_notInTown
logDeath 1
logDeathSize 50
deathMessage You have died
logChat 1
logPrivateChat 1
logPartyChat 1
logGuildChat 1
logSystemChat 1
logConsole 0
logAppendUsername 1
chatTitleOversize 0
shopTitleOversize 0
sleepTime 50000
ignoreAll 0
itemHistory 1
autoTalkCont 1
noAutoSkill 0
portalCompile 1
portalRecord 2
missDamage 0
tankersList
repairAuto 0
repairAuto_list
status_mapProperty 0
status_mapType 0
removeActorWithDistance 0
#-------------------------------------------------[การเลี้ยงโฮมุน]------------------------------------------------
homunculus_autoFeed 1
homunculus_hungerMin 24
homunculus_hungerMax 25
homunculus_attackAuto 2
homunculus_attackAuto_party 1
homunculus_attackAuto_notInTown 1
homunculus_attackAuto_onlyWhenSafe 0
homunculus_attackDistance 1.5
homunculus_attackMaxDistance 1.5
homunculus_attackMaxRouteTime 4
homunculus_attackCanSnipe 0
homunculus_attackCheckLOS 0
homunculus_attackNoGiveup 0
homunculus_attackChangeTarget 1
homunculus_followDistanceMax 14
homunculus_followDistanceMin 12
homunculus_route_step 12
homunculus_tankMode 0
homunculus_tankModeTarget
homunculus_teleportAuto_hp 0
homunculus_teleportAuto_maxDmg 0
homunculus_teleportAuto_maxDmgInLock 0
homunculus_teleportAuto_deadly 1
homunculus_teleportAuto_unstuck 0
homunculus_teleportAuto_dropTarget 0
homunculus_teleportAuto_dropTargetKS 0
homunculus_teleportAuto_totalDmg 0
homunculus_teleportAuto_totalDmgInLock 0
# intimacyMax / Min sets a threshhold of when not to feed your homunculus
# If intimacy is HIGHER than the minimum or LOWER/EQUAL to the max, we wont feed.
homunculus_intimacyMax 999
homunculus_intimacyMin 911
# How long should we wait between feeding? default: random between 10 and 60 seconds
homunculus_hungerTimeoutMax 3
homunculus_hungerTimeoutMin 1
# In Wich maps should we allow feeding? (leave empty for any map)
homunculus_autoFeedAllowedMaps
#-------------------------------------------------[ตั้งค่าทหารรับจ้าง]------------------------------------------------
mercenary_attackAuto 2
mercenary_attackAuto_party 1
mercenary_attackAuto_notInTown 1
mercenary_attackAuto_onlyWhenSafe 0
mercenary_attackDistance 1.5
mercenary_attackMaxDistance 1.5
mercenary_attackMaxRouteTime 4
mercenary_attackCanSnipe 0
mercenary_attackCheckLOS 0
mercenary_attackNoGiveup 0
mercenary_attackChangeTarget 1
mercenary_followDistanceMax 3
mercenary_followDistanceMin 1
mercenary_route_step 12
mercenary_tankMode 0
mercenary_tankModeTarget
mercenary_teleportAuto_hp 10
mercenary_teleportAuto_maxDmg 500
mercenary_teleportAuto_maxDmgInLock 0
mercenary_teleportAuto_deadly 1
mercenary_teleportAuto_unstuck 0
mercenary_teleportAuto_dropTarget 0
mercenary_teleportAuto_dropTargetKS 0
mercenary_teleportAuto_totalDmg 0
mercenary_teleportAuto_totalDmgInLock 0
#-------------------------------------------------[ตั้งค่าการซื้อของ]------------------------------------------------
buyAuto {
 npc
 npc_steps
 standpoint
 distance 9
 price
 minAmount 1
 maxAmount 500
}
buyAuto {
 npc
 npc_steps
 standpoint
 distance 9
 price
 minAmount 1
 maxAmount 100
}
#-------------------------------------------------[ตั้งค่าการขายของ]------------------------------------------------
sellAuto 0
sellAuto_npc
sellAuto_npc_steps
sellAuto_standpoint
sellAuto_distance 9
#-------------------------------------------------[ตั้งค่า Kafra]------------------------------------------------
storageAuto 0
storageAuto_npc
storageAuto_distance 9
storageAuto_npc_type 3
storageAuto_npc_steps c r1 n
storageAuto_password
storageAuto_keepOpen 0
relogAfterStorage 0
minStorageZeny 100
npcTimeResponse
getAuto {
 minAmount 1
 maxAmount 50
 passive
}
getAuto {
 minAmount 1
 maxAmount 50
 passive
}
#-------------------------------------------------[Systems]------------------------------------------------
serverType tRO
gameGuard 0
storageEncryptKey 0x050B6F79, 0x0202C179, 0x00E20120, 0x04FA43E3, 0x0179B6C8, 0x05973DF2, 0x07D8D6B, 0x08CB9ED9
serverEncoding Thai
macro_orphans terminate
macro_file macros.txt
Mon control
all 0 0 0

skill_control

useSelf_skill AM_POTIONPITCHER {
 lvl 1
 hp < 80%
 inInventory Red Potion > 0
 timeout 0.5
}
 
partySkill AM_POTIONPITCHER {
 lvl 1
 target @homunculus
 homunculus_hp < 50%
 inInventory Red Potion > 1
 timeout 0.5
}
 
useSelf_skill Call Homunculus {
 lvl 5
 target
 homunculus_dead 1
 target_dead 1
 isSelfSkill 1
}
useSelf_skill Homunculus Resurrection {
 lvl 5
 sp > 20
 homunculus_dead 1
 inLockOnly 1
 notWhileSitting 1
 notInTown 1
 timeout 3
}
 
ลิ้ง Ai http://www.homunchan.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น